03.10.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SREČANJE ŽUPANOV S PREDSTAVNIKI VLADE

Celje, 2.10.2012 – V Narodnem domu v Celju je v organizaciji Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije potekalo srečanje več kot 100 županov slovenskih občin s predstavniki Vlade RS. Župani so oblikovali resolucijo, s katero od države zahtevajo, da takoj prekine s postopkom spreminjanja Zakona o financiranju občin ter da se ob dogovorjeni povprečnini za prihodnje leto v zakon za izvrševanje proračuna zapiše tudi sprostitev cen komunalnih storitev te prične s pripravo posebnega zakona, ki bo razbremenil občinske proračune.


Srečanja

se je kot član Vlade RS udeležil minister, pristojen za področje lokalne

samouprave, dr. Senko Pličanič, z Ministrstva RS za pravosodje in javno upravo

sta bila prisotna še državni sekretar Helmut Hartman in vodja službe za lokalno

samoupravo Nevenka Vratanar. Sestanka sta se udeležila tudi državni sekretar z

Ministrstva za finance Aleš Živkovič ter državna sekretarka z Ministrstva za

gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Monika Kirbiš Rojs.

Srečanje

se je odvijalo v luči priprav proračunov države za prihodnji dve leti,

določitvi višine povprečnine in napovedanih spremembah Zakona o financiranju

občin.

Poleg

ostalih uvodnih nagovorov, ki so predvsem poudarili velik pomen občin pri

vlaganju v investicije in pomenu delovanja občin  za kakovostno življenje ljudi, je predsednik

Združenja občin Slovenije izpostavil, da je za normalno delovanje v družbi  potreben dialog med državo in občinami,

težava je v verodostojnosti dogovorov, ki so bili v preteklosti že večkrat

neizpolnjeni oziroma kršeni. Je pa predsednik ZOS glede na zadnje pogovore

optimističen glede sklenitve dogovora med Vlado RS in občinami o višini

povprečnine za leto 2013, prav tako je bilo razumeti, da se Zakon o financiranju

občin zaenkrat ne bo spreminjal. Ĺ e vedno pa je potrebno občinam zmanjšati

obveznosti in stroške na podlagi predpisov (sprememba normativov,

zbirokratiziranih postopkov…).

Minister

Pličanič je dejal, da se zaveda pomena lokalne samouprave. Meni, da bo država

morala več narediti glede zagona gospodarstva, vendar so se najprej lotili

stabilizacije javnih financ. Pozdravlja idejo zakona za uravnoteženje javnih

financ za občine, s katerim bi občine razbremenile določenih nalog in s tem

srtroškov. Glede trenutnega dogajanja okoli financiranja občin (povprečnina,

ZFO) pa meni, da je potrebno doseči dogovor in se bo sam tudi osebno zavzemal,

da do njega pride.

Državni

sekretar z Ministrstva RS za finance je pojasnil, da se je sedanja vlada

soočila z relativno težko javnofinančno situacija (visok primanjkljaj, veliki

stroški dela) in da so začeli s konsolidacijo javnih financ že z rebalansom

proračuna za leto 2012 in to tudi nadaljujejo s proračunom za leto 2013.

Državna

sekretarka Kirbiševa je pojasnila, daje črpanje evropskih sredstev ena od

prioritet te vlade. Evropskih sredstev bo v prihodnjih dveh letih dovolj,

občinam pa je potrebno zagotoviti dovolj sredstev za lastno udeležbo pri

projektih. Absorbcijska sposobnost občin znaša še okoli 600 milijonov evrov,

poudarila pa je ustrezno usposobljenost kadra za črpanje evropskih sredstev.

Župani

so skozi razpravo pozvali k spremembi normativov in standardov, saj brez tega

ne bo prišlo do prihrankov. Prav tako je bil podan poziv k spremembi plačnega

sistema v bolj pravičnega. Opozorjeno je bilo na težave v komunikaciji z državo

zaradi ukinitve Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

ter podan poziv k ponovno vzpostavitvi le-te. Težava je tudi v neodzivnosti

vlade na pobude občin. Ob napovedanem zmanjševanju sredstev za maso plač se

župani sprašujejo, če bo država našla ustrezno zakonsko podlago, da bodo občine

lahko izvedle odpuščanja. Večkrat  je bil

podan poziv k sprostitvi cen komunalnih storitev. Podan je bil tudi predlog

pripojitve upravnih enot občinam. Opozorjeno je bilo tudi na stroške, ki jih

imajo občine zaradi odplačnih služnosti, vpisov v zemljiško knjigo. Izvedena bi

morala biti tudi debirokratizacija, je bilo poudarjeno.

Navsezadnje

je bilo poudarjeno, da so občine sestavni del te države in da je potrebno

zavezništvo občin z državo, pri čemer je bilo opozorjeno na trend Evropske

unije, ki daje velik poudarek lokalnim skupnostim, kar bi morali upoštevati

tudi pri nas.

Minister

je v odgovoru županom pojasnil, da se zaveda, da so pričakovanja velika, da pa

ne morejo v trenutku pospraviti vse navlake, ki 

se je nabrala v zadnjih 20-ih letih. Napovedal je spremembo plačnega

sistema ter reformo sodnega sistema. 

Županom priznava velik potencial za ideje, katere prosi, da jih podajo.

Je pa obljubil, da bo predsednik vlade še danes seznanjen z dogajanjem na tem

srečanju.

Župani

so sklenili, da se resolucija dopolni s poudarki srečanja, ob tem pa se jasno določi

tudi časovni rok, v katerem naj bodo zadeve izvedene.

***


< MINISTER ZA FINANCE PREDSTAVIL IZHODIŠČA ZA DOLOČITEV POVPREČNINE