25.11.2009 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SREČANJE VODSTEV ZOS IN SOS Z MINISTROM HENRIKOM GJERKEŠEM

Ljubljana, 25.11.2009 - Danes je potekalo srečanje vodstev ZOS in SOS z ministrom pristojnim za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Minister je uvodoma predlagal, da se pogovorimo o črpanju EU sredstev, o uvedbi druge stopnje lokalne samouprave in o ustanovitvi posebnega posvetovalnega telesa v katerem bi sodelovali predstavniki ZOS, SOS in SVLR.


 

Srečanja so se s strani ZOS udeležili predsednik, podpredsednika, član predsedstva in generalna sekretarka. Minister je v zvezi s 5. javnim razpisom povedal, da ga lahko pričakujemo v januarju 2010, v zvezi s pokrajinami je poudaril, da bo nekje v sredini decembra vlada predstavila konkreten predlog za ustanovitev druge stopnje lokalne samouprave. Glede posvetovalnega telesa pa je minister na koncu predlagal, da bi to telo obravnavalo vso problematiko s področja lokalne samouprave in regionalne politike. Minister je prav tako zagotovil, da bo skušal v okviru vlade torej med kolegi zagotoviti še boljše sodelovanje vlade z občinami.

 

Najprej je ministra nagovoril predsednik ZOS Robert Smrdelj, ki je v prvi vrsti opozoril na prekinitev dialoga med vlado in združenji pri sklepanju dogovora o višini povprečnine za naslednji proračunski leti. Poudaril je, da je v interesu združenja, da do sklenitve dogovora o višini povprečnin vseeno pride, zato je predlagal, da se aktivnosti o tej zadevi na vladnem nivoju nadaljujejo. Izpostavil je vse vsebinske točke iz predloga dogovora, ki so sledeče:

 

1. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo ob morebitnih spremembah Zakona o financiranju občin preverila obstoječo sistemsko rešitev, po kateri se izračunava povprečnina, z vidika vključevanja realne višine stroškov občin.

2. Vlada RS zavezuje Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k poenostavitvi postopkov sprejemanja in usklajevanja občinskih prostorskih načrtov, da bodo občine lahko v ustreznih rokih sprejele OPN-je.

 

3. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za pospešitev vseh aktivnosti v zvezi s črpanjem EU sredstev skupaj z reprezentativnima združenjema občin ustanovi posebno delovno telo, katerega naloga bo ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti in težav pri črpanju teh sredstev. Najkasneje do konca leta 2009 se pristopi k 5. razpisu iz Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013; prioriteta: Razvoj regij, prednostna usmeritev: Regionalni razvojni programi.

 


4. Vlada RS bo naložila ministrstvo, da pravočasno posredujejo osnutke oz. spremembe zakonskih in podzakonskih predpisov reprezentativnima združenjema še pred njihovo obravnavo na Vladi RS oz. sprejemu na resornem ministrstvu.

5. Vlada RS se strinja in bo podprla spremembe Zakona o skladu kmetijskih zemljišč z naslednjo rešitvijo:
a. Na občine se prenesejo vsa stavbna zemljišča v lasti Sklada kmetijskih zemljišč, kar velja tudi za vse bodoče spremembe prostorskih aktov občine.
b. V zakonu se določi, da ima občina pravico do nakupa kmetijskega zemljišča ali gozda, ki je v lasti Sklada in sicer po ceni, ki velja za običajno kmetijsko zemljišče (brez dodatkov zaradi bližine zazidljivih območij). Ta pravica velja za nakupe izven kompleksov nad 250 ha.
c. V zakonu se določi prepoved prodaje tistih kmetijskih zemljišč in gozdov, za katera občina izdajo pisno informacijo, da je za njih predvidena sprememba njihove namenske rabe v stavbno zemljišče ali pa so predvidena za izgradnjo infrastrukture.

6. Vlada Republike Slovenije se strinja in bo podprla spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih z rešitvijo, da se opredeli, da lahko občine in država sklepajo pogodbe o prometu s kmetijskimi zemljišči direktno, (brez objave) pri čemer mora tak promet odobriti občinski svet oz. vlada.

7. Vlada RS bo ob noveliranju ZJN-2 podprla stališče, da se poenostavijo postopki javnega naročanja in da se ne zmanjšajo mejne vrednosti za javna naročila po postopku zbiranja ponudb.

8. Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami namenila vsaj polovico Kohezijskih sredstev iz OP ROPI za Trajnostno energijo za sofinanciranje (z maksimalnim financiranjem) novogradenj nizko energetskih stavb za potrebe predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja oz. za gradnjo vrtcev in šol. Javni razpis se bo izvedel najkasneje v prvi tretjini leta 2010.

9. Podpisniki Dogovora ugotavljamo, da se DDV, plačan v povezavi z investicijami v infrastrukturo, ki se uporablja za opravljanje obdavčene dejavnosti (npr. dajanje v uporabo oz. najem vodovodov, kanalizacije ipd.) lahko, ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, uveljavlja kot odbitek vstopnega DDV. Vlada RS se zavezuje, da bo s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami nudila občinam ustrezne informacije in pomoč pri organiziranju investicij v infrastrukturo tako, da bi bilo lahko omogočeno uveljavljanje odbitka DDV v skladu z zakonom.

10. Vlada Republike Slovenije zavezuje Ministrstvo za okolje in prostor, da spremeni določila Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja tako, da občinam zagotovi avtonomijo pri določanju cen storitev gospodarskih javnih služb. V pravilniku je potrebno nadomestiti »obvezno pozitivno mnenje« z mnenjem ministrstva ter opredeliti rok za izdajo mnenja.

11. Vlada RS se zavezuje, da bo v pogajalske skupine za pogajanja z reprezentativnimi sindikati na področjih, kjer so plačnice storitev delno ali v celoti občine vključila predstavnice in predstavnike reprezentativnih združenj.

12. Vlada RS zavezuje Ministrstvo za okolje in prostor, da predpise o odlaganju odpadkov ter kriterije za zbirne centre spremeni v smeri večje fleksibilnosti dogovarjanja med občinami. Prav tako Vlada zavezuje Ministrstvo za okolje in prostor, da odpravi posebne garancije za sanacijo odlagališč komunalnih odpadkov ob njihovem zapiranju in v kolikor je potrebno zagotovi primernejša zavarovanja.

Smrdelj je tudi vprašal kakšne spremembe občine lahko pričakujejo pri 5. javnem razpisu. Prav tako je opozoril na spremembe operativnih programov pri katerih bi si občine želele sodelovati.

V nadaljevanju so na celo paleto problemov na področju delovanja občin opozorili tudi ostali predstavniki obeh reprezentativnih združenj. Takšna srečanja bodo po besedah ministra potekala vsaj dvakrat letno.
< ODBOR ZA OKOLJE POZIVA MINISTRSTVO K PREUČITVI SPREMEMB ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU