08.09.2014 Starost: 7 let

SPREMEMBA ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA

Ljubljana, 8.9.2014 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na pobudo Združenja občin Slovenije, pripravilo predlog spremembe 23. člena ZUOPŽ.


Na Združenju smo 10.7.2014 na MKO naslovili predloga spremembe 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.januarjem in 10. februarjem. 

Na sklicanem sestanku na to temo, je bil sprejet tudi sklep, da MKO pripravi spremembo 23. člena ZUOPŽ z raširitvijo namena rabe sredstev, ki jih občine prejmejo kot del koncesijske dajatve za izkoriščanje gozdov v  državni lasti ter da se predlagana rešitev uskladi z vsemi tremi združenji.

Pobuda za spremembo zakona je bila poslana tudi tudi na MzIP, ki je tudi nosilec navedenega zakona. 

Predlog spremembe ZUOPŽ:

Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:

"(2) Ne glede na šesti odstavek 10.a člena ZSKZ morajo občine nakazana sredstva v letih 2014, 2015 in 2016 nameniti za vzdrževanje gozdnih cest ali za varstvo gozdov, do polovice višine nakazanih sredstev pa lahko namenijo za vzdrževanje lokalnih cest.

 


< KOALICIJSKI SPORAZUM NAPOVEDUJE REFORMO LOKALNE SAMOUPRAVE