07.07.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA RIP 2009

Ljubljana, 06.07.2009 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru postopkov priprave, preverjanja in potrjevanja instrumentov za izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 dne 2. 7. 2009 potrdila spremembo javnega razpisa: Javni razpis »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«


Za izvedbo razpisa je odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa oziroma Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije v vlogi agenta.
Dodatna sredstva javnega razpisa znašajo 59.467.997,00 EUR.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov za razvojno-investicijske projekte tako znaša 109.476.997,00 EUR, in sicer:
- 93.047.797,45 EUR – namenska sredstva EU – ESRR,
- 16.420.199,55 EUR – slovenska udeležba.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Sprememba razpisa je bila objavljena 3. 7. 2009 v Uradnem listu RS, št. 51.


< 34. REDNA SEJA VLADE