02.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SPREJETI UREDBI O NAPREDOVANJU URADNIKOV V NAZIVE IN O SPREMEMBAH UREDBE O DODELJEVANJU REGIONALNIH DRŽAVNIH POMOČI

Ljubljana, 1. 10. 2008 – Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive, Uredbo o spremembah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin in Uredbo o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu. Vlada se je na današnji seji seznanila z oceno škode zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo v Sloveniji 15. in 16. avgusta 2008. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Poročilo o delu upravne inšpekcije v letu 2007, Letno poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2007, Poročilo o realizaciji Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2007, dopolnilo Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2008 in Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2009. Imenovala pa je tudi predsednico Komisije za razlago kolektivne pogodbe za javni sektor in izdala dopolnilno odločbo za izvajanje dimnikarske službe.


 

Uredba o napredovanju uradnikov v nazive

 

Podlaga za izdajo uredbe je drugi odstavek 111. člena Zakona o javnih uslužbencih, ki določa, da se postopek in pogoji napredovanja uradnikov v višji naziv uredi z uredbo vlade. Do uveljavitve navedene določbe je bilo področje ocenjevanja in napredovanja uradnikov v višji naziv predmet zakonske materije. Načrtovana uveljavitev novega plačnega sistema in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v višji plačni razred, ki jo je vlada sprejela na seji, dne 8. 5. 2008, je na novo določila ocene, način in postopek ocenjevanja javnih uslužbencev, ki se uporablja tudi za namen napredovanja uradnikov v višji naziv.

 

S predlagano uredbo se ureja zgolj postopek in pogoje napredovanja uradnikov v višji naziv, pri čemer pa se bodo ob preverjanju pogojev za napredovanje v višji naziv upoštevale ocene, določene na način in po postopku, predvidenem po uredbi, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti v višji plačni razred. Pogoji za napredovanje v višji naziv so ustrezna ocena delovne uspešnosti, ustrezna izobrazba in delovne izkušnje ter drugi pogoji, določeni z zakonom, podzakonskim aktom oziroma splošnim aktom delodajalca.

 

Uredba določa tudi isti datum napredovanja za vse uradnike, ki bodo izpolnili pogoje. V višji naziv bodo napredovali 1. maja v letu ko izpolnijo pogoje.

 

Uredba o spremembah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči

 

Pri izvajanju Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči se je kot neprimerna izkazala omejitev, da je mogoče regionalne državne pomoči za tekoče poslovanje podjetij dodeliti za kritje največ 50 odstotkov stroškov nadomestnih naložb, prevoznih stroškov in stroškov dela. Glede na to, da zakonodaja EU, ki se nanaša na področje državnih pomoči te omejitve ne zahteva, je bilo mogoče uredbo v tem delu prilagoditi potrebam. Podrobneje je tudi določen postopek dodeljevanje po pravilu de minimis, to je tistih pomoči, ki po vrednosti ne presegajo vrednosti 200.000 evrov.

 

čŒrta se 17. člen, ki je določal, da minister, pristojen za regionalni razvoj, določi cilje, učinke, kazalce in način merjenja učinkovitosti in uspešnosti regionalnih državnih pomoči kar prav tako pomeni prilagoditev obstoječi praksi, kjer je spremljanje in vrednotenje državnih pomoči že zadovoljivo urejeno z drugimi predpisi. Posebno urejanje s strani ministra, pristojnega za regionalni razvoj je nepotrebno.

 

Več o ostalih sprejetih sklepih Vlade RS si lahko preberete na:

 

* * *


< JAVNI RAZPIS ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA RABO OVE IN VEČJO ENERGIJSKO UČINKOVITOST STANOVANJSKIH STAVB 1SUB-OB08