05.03.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

SPREJETI NOVELI ZAKONOV S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana 5.3.2010 -DZ je sprejel noveli dveh zakonov s področja javnega naročanja, s katerima se v slovensko zakonodajo vnaša določbe iz evropske direktive o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.


Vlada si od sprememb obeta bolj učinkovito ter pregledno javno naročanje. Preglednost postopkov se z novelama zakonov povečuje na način, da bodo vsi projekti, ki sodijo pod javno naročanje in presegajo določeno vrednost, objavljeni na spletnem portalu. Hkrati se ukinja postopek zbiranja treh ponudb. Zakon o javnem naročanju so dolžni upoštevati naročniki blaga in storitev v vrednosti nad 20.00 evrov oz. gradbenih del v vrednosti nad 40.000 evrov, Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev pa naročniki blaga in storitev v vrednosti nad 40.000 evrov oz. gradbenih del v vrednosti nad 80.000 evrov. Z vidika izboljšanja plačilne discipline je pomembna novost obveza, da se razmerje med glavnim izvajalcem in podizvajalcem jasno uredi, tako v smislu vrste posla kot rokov njihove izvedbe in plačil. Poleg tega bo naročnik lahko neposredno plačal podizvajalcu. Z novelama zakonov se ureja tudi seznam ponudnikov z negativnimi referencami. Na seznam se bo po zaključenem postopku prekrška, ki ga bo vodila državna revizijska komisija, vpisalo ponudnike, ki so podali neresnične izjave. Po novem bo lahko naročnik po oddaji javnega naročila odstopil od podpisa pogodbe, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali zanj nima več zagotovljenih sredstev.

Vlada je iz obeh zakonov črtala določbo, po kateri mora biti pri izbiri ekonomsko najugodnejšega ponudnika delež cene ne glede na vrsto in vrednost ostalih meril najmanj 60-odstoten oz. pri intelektualnih storitvah 40-odstoten. Večjo težo naj bi tako pri izbiri ponudnika imela kakovost. čŒrtanju cene kot najpomembnejšega merila pri izbiri najugodnejše ponudbe so nasprotovali v opoziciji, saj v tem vidijo odprtje poti korupciji in klientelizmu.


< ZOS VLOŽILO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI 1. ODSTAVKA 39. ČLENA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA LETI 2010 IN 2011