03.11.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SPREJETA UREDBO O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 3. 11. 2008 - Vlada RS je na 184. redni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju ter nujne ukrepe za odpravo posledic neposredne materialne škode na stvareh zaradi neurja, močnega vetra avgusta 2008. Prav tako pa je Vlada RS dala soglasje k prenosu nekaterih nalog iz 23.a in 48. člena Energetskega zakona ter imenovala Medresorsko komisijo za obravnavo predlogov regionalnih državnih pomoči za tekoče poslovanje podjetij.


Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju določa plačne razrede oziroma razpone plačnih razredov znotraj katerih se uvrščajo delovna mesta direktorjev v javnem sektorju. Na podlagi teh uvrstitev je določena osnovna bruto plača direktorja. Glede na to, da so bili ustanovljeni novi javni zavodi oz. agencija je bilo nujno potrebno določiti plačne razrede za delovna mesta direktorjev oz. dekana, saj v uredbi še niso bili določeni. Tako je vlada potrdila spremembe in dopolnitve uredbe, kjer se zaradi:

· ustanovitve nove Javne agencije za knjigo RS delovno mesto direktorja uvrsti v 53. plačni razred;

· ustanovitve novega samostojnega visokošolskega zavoda – Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, delovno mesto dekana uvrsti v 52. plačni razred;

· novoustanovljenega Sekretariata Sveta RS za visoko šolstvo, delovno mesto direktorja uvrsti v 54. plačni razred;

· ustanovitve novega javnega zavoda – Ĺ tudijski center za narodno spravo, delovno mesto direktorja uvrsti v 52. plačni razred;

· ustanovitve novega Italijanskega središča »Carlo Combi« Koper, delovno mesto direktorja uvrsti v 44. plačni razred.

 

Zaradi nastopa novega mandata direktorja ter preoblikovanja javnega zavoda »AD Futura« v »Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije«, kateremu so se razširile pristojnosti, je vlada v okviru sprememb uredbe za delovno mesto direktorja tega sklada določila 57. plačni razred.

 

Omenjene spremembe in dopolnitve uredbe bodo veljale in se začele uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Vsi ostali predlogi sprememb in dopolnitev uredbe, v tej fazi sprememb niso bili obravnavani, saj je vlada ob sprejemanju predlaganih pogajalskih izhodišč in usmeritev za zaključek pogajanj o aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti/poklicev oziroma kolektivnih pogodb dejavnosti sprejela usmeritev, da se eno leto po celoviti implementaciji plačnega sistema v javnem sektorju pristopi k reviziji uvrstitev funkcij in delovnih mest plačnih skupin A in B ter k uskladitvi ključnih, razvojno pomembnih delovnih mest in nazivov plačnih skupin C, D, E, F, G, H, I in J.

 

Tako se bodo navedena plačna razmerja med osnovnimi plačami direktorjev v javnem sektorju še usklajevala.

 

Več o sprejetih sklepih Vlade RS si preberite na naših spletnih straneh, pod rubriko Seje Vlade.

 

* * *


< POSLANCI BODO VOLILI NOVEGA MANDATARJA