07.12.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SPLOŠNE NARAVOVARSTVENE SMERNICE ZA UREJANJE PROSTORA

Zavod RS za varstvo narave je skladno s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/2012) objavljavil  splošne naravovarstvene  smernice za urejanje prostora.


Pripravljene so na način in v obliki, ki občinam omogoča neposredno

uporabo pri pripravi prostorskih aktov, pa tudi drugim načrtovalcem pri

pripravi načrtov s svojega področja. V tekstualnem delu so zbrane

splošne in podrobnejše usmeritve za ohranjanje naravnih vrednot in

biotske raznovrstnosti.

Podatki o naravnih vrednotah, ekološko

pomembnih območjih, območjih Natura 2000 ter zavarovanih območjih so

dostopni na spletnem portalu naravovarstvenega atlasa Zavoda RS za

varstvo narave www.naravovarstveni-atlas.si/ISN2KJ/.

Spremljanja

stanja vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000 so dosegljiva na

spletni stani Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Natura 2000 www.natura2000.gov.si/index.php .

Grafični

sloji območij z naravovarstvenim statusom (uradni register RS) so

dostopni na geografskem informacijskem sistemu ARSO na spletni strani gis.arso.gov.si (WFS storitev).

Na

območju načrtovanja so lahko prisotni tudi habitati zavarovanih vrst,

njihovih struktur ali habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo glede

na druge HT in niso del javno dostopnih podatkov. Za pridobitev teh

podatkov predlagamo, da direktno zaprosite Zavod RS za varstvo narave v

obliki podrobnejših smernic ali vloge za informacije javnega značaja.

Splošne

naravovarstvene smernice se bodo spreminjale praviloma enkrat letno na

podlagi spremljanja prakse ali ob spremembah predpisov, na katerih

temeljijo.

Navodila za preseke poljubnih grafičnih enot (občina, katastrska parcela, poljubni izrisan poligon) z naravovarstvenimi območji.


< USKLAJEVALNI SESTANEK BREZ NAPREDKA