20.01.2021 Starost: 2 let

SOU 5G ŽE PRIPRAVILA SVOJO STRATEGIJO DIGITALIZACIJE, K SODELOVANJU PRI PRIJAVI NA RAZPIS PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI PA VABIMO TUDI OSTALE OBČINE

Ljubljana, 20. 1. 2021 - Ministrstvo za javno upravo je že konec leta 2019 pričelo s pripravo javnega razpisa Pametna mesta in skupnosti, na katerega se bomo s svojimi projekti lahko prijavile tudi občine, v kratkem pa naj bi razpis tudi objavilo. V razpisu bo na voljo 16 milijonov evrov evropskih sredstev, stopnja sofinanciranja projektov bo v višini 80%. Zgolj manjši del sredstev bomo tako občine morale zagotoviti iz lastnih virov.


Vsebinska področja, ki jih bo razpis naslavljal, so skrb za okolje, zdravo in aktivno življenje, mobilnost, logistika in transport, kultura, šport in turizem, upravljanje z viri in infrastrukturo ter varnost in zaščita. Povezujoče z vsemi temi področji je še vključenost in soodločanje. 

 

Sicer pa se bodo kot upravičeni stroški projektov smatrali tako stroški svetovanja, kot tudi nakup in najem programske opreme in licenc in podobno.

 

Vsled napovedi priprave javnega razpisa so se občine Skupne občinske uprave 5G -Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje, lotile priprave Strategije digitalizacije 5G. Ta na naše interese in potrebe opredeljuje 7 prednostnih rešitev ali vsebinskih sklopov:

  1. celovita rešitev za zdravo in aktivno življenje, trajnostno mobilnost in butični turizem;
  2. ureditev prometne situacije v prometno intenzivnejših občinah;
  3. pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov, energetsko upravljanje, pametna razsvetljava;
  4. optimizacija odvoza ločeno zbranih odpadkov po gospodinjstvih in ekoloških otokih;
  5. e-oskrba za starejše občane na domu;
  6. obveščanje v primeru nevarnosti;
  7. elektronsko poslovanje z občani, elektronska identifikacija, elektronska oddaja vloge.

Pri pripravi strategije smo sodelovale s podjetjem IPMIT d.o.o., Inštitut za projektni management in informacijsko tehnologijo, ki več kot 20 letne izkušnje na področju digitalizacije javne uprave uspešno prepleta z našimi izkušnjami iz lokalnih skupnosti, s svojimi znanji in kompetencami pa nam bo v pomoč tudi pri prijavi na razpis.

 

Občine SOU 5G pa smo se tudi odločile za podpis Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo. Kot zapisano v deklaraciji namreč verjamemo, da se z digitalno preobrazbo družbe odpira edinstvena razvojna priložnost preobraziti slovenska mesta, vasi in skupnosti v pametna in trajnostna okolja, ki bodo vsem prebivalcem omogočila boljše pogoje za življenje in delo, občinam boljše upravljanje, raziskovalcem in akademskemu svetu nova področja dela in vire, civilni družbi nove možnosti, gospodarstvu pa lahko služi kot odskočna deska za preboj na nove trge.

 

K podpisu Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo kot tudi k sodelovanju pri prijavi na javni razpis Pametna mesta in skupnosti vabijo tudi ostale občine, da se jim pridružite, in da se tako kot konzorcij občin z dobrimi projekti skupaj prijavimo na omenjeni razpis.

 

Za več informacij se lahko obrnete na gospo Jasmino Selan, Skupna občinska uprava 5G, tel.: 040 376 966, e-pošta: jasmina.selan(at)grosuplje.si.

 

                                                      * * *


< MZI OBJAVIL POVABILO K ODDAJI VLOGE ZA POVRNITEV DELA STROŠKOV IZVAJALCEM IN PODIZVAJALCEM ŠOLSKIH PREVOZOV