04.05.2015 Starost: 7 let

SMERNICE ZA PREJEMNIKE SREDSTEV IZ EVROPSKIH STRUKTURNIH IN INVESTICIJSKIH SKLADOV TER S TEM POVEZANIH INSTRUMENTOV EU

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Smernice je pripravila Evropska komisija in so vodnik, v katerem boste našli pojasnila kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter kako jih je mogoče dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije.


Uredba (EU) št. 1303/2013 določa skupne določbe, ki veljajo za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Ti skladi delujejo v skupnem okviru in se imenujejo „evropski strukturni in investicijski skladi“ ali „skladi ESI“. Uredba vsebuje tudi določbe, potrebne za zagotovitev učinkovitosti skladov ESI ter njihovega medsebojnega usklajevanja in usklajevanja z drugimi instrumenti EU.

V skladu s členom 13 Uredbe mora Evropska komisija pripraviti smernice za upravičence o tem kako učinkovito dostopati do skladov ESI in jih uporabljati ter kako izkoristiti dopolnjevanja z drugimi instrumenti zadevnih politik Unije. Smernice za vsak tematski cilj, opredeljen v uredbi o skladih ESI, zagotavljajo pregled dopolnilnih instrumentov, ki so na voljo na ravni EU, ter podrobne vire informacij, primere dobrih praks za združevanje različnih tokov financiranja ter opis ustreznih organov in teles, ki so vključeni v upravljanje posameznega instrumenta.

Smernice so dostopne TU.

* * *


< 34. REDNA SEJA VLADE RS