13.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO INREGIONALNO POLITIKO JE ODOBRILA OBJAVO 2 JAVNIH RAZPISOV

Ljubljana, 13. 10. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je prejšnji teden odobrila objavo dveh javnih razpisov, in sicer Javnega razpisa za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih NVO stičišč za leti 2009 in 2010 in Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje od leta 2008 do 2013.


Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih NVO stičišč za leti 2009 in 2010

 

Posredniško telo oziroma razpisovalec javnega razpisa je Ministrstvo za javno upravo.

 

Namen razpisa je zagotoviti podporno okolje za NVO, da bodo aktivno prispevale k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih politik ter promocija NVS z namenom ozaveščanja širše in posebnih javnosti oziroma ciljnih skupin (medijev, gospodarstva ter javne uprave) o pomenu in vlogi nevladnih organizacij.

 

Predmet razpisa je razdeljen na 2 sklopa, in sicer sklop horizontalnih mrežnih nevladnih organizacij na nacionalni ravni in NVO stičišč na regionalni ravni.

 

Upravičeni prijavitelji za sklop 1 so horizontalne mrežne nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki združujejo nevladne organizacije iz različnih vsebinskih področij delovanja, s ciljem zagotavljanja podpore na področju informiranja, povezovanja, sodelovanja, izobraževanja, promocije, zagotavljanja različnih vrst tehnične in strokovne pomoči ter aktivnosti pri reševanju širših vprašanj, ki zadevajo NVO sektor, kot so pravni okvir za delovanje NVO, financiranje NVO, zaposlovanje v NVO sektorju in civilni dialog ter izpolnjujejo pogoje navedene v javnem razpisu.

 

Upravičeni prijavitelji za sklop 2 so nevladne organizacije s sedežem v eni izmed 12 statističnih regij v skladu s klasifikacijo NUTS III (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Notranjsko-kraška, Goriška, Obalno-kraška), ki:

- izkažejo interes lokalnih nevladnih organizacij za mrežno povezovanje na regionalni ravni v okviru prijavljenega projekta

- z ustanovnim ali drugim ustreznim aktom dokažejo, da delujejo z namenom razvoja filantropije, partnerskega sodelovanja, povezovanja ter razvoja nevladnih organizacij na območju statistične regije oziroma na območju najmanj dveh občin

- bodo izvajale projekt v statistični regiji, v kateri so registrirane.

 

Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Njegove razvojne prioritete so Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve pa spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

 

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 3.134.200 evrov.

 

Razpisana proračunska sredstva so namenjena za proračunski leti 2009 in 2010. Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali in bodo plačani v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 10. 2010.

 

Rok za oddajo prijav je 30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

 

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji, pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo ( www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/ ) ali jo naročijo na tel. št. 01/478 86 41, 01/478 87 16 vsak delavnik med 9:00 in 12:00 uro ali na e-naslovu: irma.meznaric@gov.si, polonca.sega@gov.si. Informacije v zvezi z namenom razpisa lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo pri ga. Irmi Mežnarič, telefonska številka 01/478 86 41, elektronski naslov: irma.meznaric@gov.si ali Polonci Ĺ ega, telefonska številka 01/478 87 16, elektronski naslov: polonca.sega@gov.si.

 

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje od leta 2008 do 2013

 

Posredniško telo oziroma razpisovalec javnega razpisa je Ministrstvo za šolstvo in šport. Javni razpis je bil objavljen dne 10. 10. 2008 v Uradnem listu RS (Ur. l. RS št. 97/2008).

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, namenjenih razvijanju in izvajanju novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje od leta 2008 do 2013, s končnim ciljem vzpostavitve podlag za sistemsko uvedbo novih didaktičnih pristopov na štirih področjih: individualizacija in personalizacija pouka, razvijanje tehničnih kompetenc, razvijanje naravoslovnih kompetenc ter medpredmetno povezovanje.

 

Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
- je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki je vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport in opravlja dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja
- je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik
- vodja projekta je redno zaposlen pri prijavitelju
- projekt mora biti v skladu s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v RS, kot so opredeljeni v 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in cilji osnovnošolskega izobraževanja, kot so opredeljeni v 2. členu Zakona o osnovni šoli. Projekt z izbranega vsebinskega področja mora vsebovati pričakovane rezultate izbranega vsebinskega področja, kot so navedeni pod točko 2 – Predmet javnega razpisa
- projekt z izbranega vsebinskega področja se izvaja na šoli prijavitelja in še na najmanj 9 šolah, od katerih vsaka razvija svoj model novega didaktičnega in organizacijskega pristopa. To vključuje tudi, da vsaka šola izvaja samospremljavo in samoevalvacijo poteka in rezultatov projekta
- pridobi pisno soglasje ravnatelja vsake šole, v kateri se bo izvajal projekt
- razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta (glej točko 2 – Predmet javnega razpisa)
- projekt prijavi za izvajanje v obdobju od leta 2008 do 2013 in pri tem sledi terminskemu planu ministrstva. Načrt financiranja projekta za posamezno leto ne sme presegati višine sredstev, ki je s tem razpisom določena kot višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje projekta za določeno vsebinsko področje v koledarskem letu
- je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt
- ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS (Ur. l. RS, št. 95/2004, z dne 27. 8. 2004, v nadaljevanju KZ-UPB1)
- ima poravnane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali je registrirana
- ima poravnane davke do RS.

Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 1.530.000 evrov.

Ministrstvo bo izbranim izvajalcem sredstva izplačalo na osnovi popolnih zahtevkov za izplačilo v skladu s pogodbo in finančnim načrtom. Stroške projekta, nastale do 31. 8. tekočega leta, bo praviloma izplačalo v tekočem proračunskem letu. Zadnji zahtevek za izplačilo v posameznem proračunskem letu mora biti izstavljen do 15. 9. tekočega leta, za sredstva, ki so predvidena v proračunu v letu 2014, pa najkasneje do 31. 10. 2013.

Rok za oddajo prijav je 3. 11. 2008. Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane v zapečateni ovojnici in opremljene z obrazcem, ki je del razpisne dokumentacije, priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport: www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za morebitne dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov andreja.pezdir@gov.si.

 

* * *


< 182. REDNA SEJA VLADE RS