01.08.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO OBJAVILA 3 JAVNE RAZPISE

Ljubljana, 1. 8. 2008 – Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo danes v Uradnem listu RS objavila 3 javne razpise, in sicer četrti javni razpis za regionalne razvojne programe v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009 in javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč.


 

Javni razpis za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«

 

Gre za četrti javni razpis za regionalne razvojne programe v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov in potrjenih s strani svetov regij, na vsebinskih področjih:

ekonomska in izobraževalna infrastruktura

prometna infrastruktura

okoljska infrastruktura

- razvoj urbanih naselij (operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih, zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega prometa, vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture, celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij)

javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih

 

Upravičeni do nepovratnih sredstev so samoupravne lokalne skupnosti. Sveti regij lahko v okviru izvedbenih načrtov sprejmejo odločitev, da je za določene operacije upravičenec tudi subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost.

 

Višina razpoložljivih nepovratnih sredstev znaša 40.055.696,40 EUR, in sicer:

- v letu 2008: 12.318.439,62 EUR

- v letu 2009: 8.918.367,90 EUR

- v letu 2010: 18.818.888,88 EUR.

 

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za plačilo SVLR), se zaključi 30. 9. 2010.

 

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009

 

Podlaga za razpisano aktivnost je Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, in sicer v 1. razvojni prioriteti »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru 1.3 prednostne usmeritve »Ĺ tipendijske sheme«. Javni razpis je delno sofinanciran s strani Evropske unije, Evropskega socialnega sklada.

 

Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij nosilcem enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravnim lokalnim skupnostim od šolskega/ študijskega leta 2008/2009 dalje do zaključka izobraževanja.

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci enotne regijske štipendijske sheme in državo.

 

Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:

- usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji

- dviga ravni izobrazbene strukture

- znižanja strukturne brezposelnosti

- vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo

- spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno potrebam trga delovne sile.

 

Eden izmed poglavitnejših namenov tega javnega razpisa je zmanjševati odliv kadrov v velike centre, kar bo posledično zmanjšalo razvojne razlike posameznih regij v Sloveniji.

 

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so:

- subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ustanovljeni v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 93/05), s strani zveze ali občine za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije in regionalnega razvojnega sveta, ki imajo medsebojna razmerja z zvezo ali občinami določene s pogodbo, in so vključeni v evidenco subjektov spodbujanja pri organu, pristojnemu za regionalni razvoj

- če je subjekt iz prve alineje svojo obveznost prenesel na drugo pravno osebo, se na razpis lahko prijavi tista pravna oseba, na katero je bila obveznost prenesena, pod enakimi pogoji in z enakimi obveznostmi, kot bi se lahko prijavil subjekt, ki je dejavnost prenesel. Prijavitelj mora k prijavi predložiti ustrezno dokazilo o prenosu pristojnosti

- samoupravne lokalne skupnosti.

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč

 

Javni razpis za izbor operacij se bo izvajal v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta: 2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura; prednostna usmeritev 2.1 Gospodarsko-razvojna-logistična središča. Javni razpis je delno sofinanciran s strani Evropske unija, Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov izgradnje:

-  podjetniških inkubatorjev nacionalnega pomena

- tehnoloških parkov nacionalnega pomena.

 

Cilj javnega razpisa je spodbuditi vzpostavitev subjektov podpornega okolja, v katerih bo do leta 2015 nastalo vsaj 100 novih podjetij, ki bodo ustvarila vsaj 400 novih bruto delovnih mest.

 

Upravičeni prijavitelji so gospodarske družbe, registrirane v skladu z ZGD-1.

 

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev znaša 50.000.000,00 EUR, in sicer:

- 42.500.000,00 EUR– Evropski sklad za regionalni razvoj (85%)

- 7.500.000,00 EUR - slovenska udeležba (15%).

 

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2009, 2010, 2011 in 2012, in sicer:

- v letu 2009 10.000.000,00 EUR

- v letu 2010 20.000.000,00 EUR

- v letu 2011 18.000.000,00 EUR

- v letu 2012 2.000.000,00 EUR.

 

Odobrena sredstva morajo biti porabljena v obdobju od dneva izdaje odločitve o dodelitvi sredstev sofinanciranja posameznemu upravičencu do najkasneje 30. 6. 2012. Upravičenci so zavezani, da bodo z gradnjo pričeli najkasneje v letu 2009.

 

* * *

 

 

 


< POSLANCI POTRDILI NOVELO ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU