21.05.2014 Starost: 6 let

SLOVENIJI DO 2020 NA RAZPOLAGO 3,2, MILIJARDE EVROV IZ EVROPSKIH SKLADOV

Hrastnik, 21. 5. 2014 - Slovenija je do leta 2020 upravičena do 3,2 milijarde evrov iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Andreja Kert je napovedala, da bodo večino teh sredstev namenili za spodbujanje raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja.


Kertova je na srečanju predstavnikov gospodarstva v Razvojnem svetu kohezijske regije vzhodna in zahodna Slovenija dejala, da bo denar šel za projekte, ki bodo prispevali k večji konkurenčnosti našega gospodarstva in zaposlovanju.

 

Po njeni oceni je za aktivno in nemoteno izvajanje programskega obdobja 2007-2013 in programiranja programskega obdobja 2014-2020 nujno tekoče opravljanje dela na vseh področjih, za katere je zadolžen organ upravljanja. Obljubila je, da bo naredila vse, da se bodo tudi sedaj, ko vlada opravlja tekoče posle, sprejemale odločitve, ki so pomembne za aktivno črpanje in čim prejšnji začetek izvajanja programskega obdobja 2014-2020.

 

Po načrtu omenjene vladne službe bo več kot milijarda evrov šla za spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij, internacionalizacijo ter razvoj novih poslovnih modelov za mala in srednja podjetja. Okrog 500 milijonov evrov bo namenjenih vlaganju v zaposlovanje, krepitev in razvoj človeških virov, mobilnosti in vlaganja v izobraževalni sistem in sistem usposabljanja za hitrejši prehod na trg dela.

 

Predvidoma 100 milijonov evrov bo namenjenih vzdržnemu vključevanju mladih na trg dela, 200 milijonov evrov za povečanje socialne vključenosti in zmanjševanje tveganja revščine ter aktivno staranje, milijardo evrov iz Kohezijskega sklada pa bodo usmerili v izgradnjo okoljske in prometne infrastrukture ter na področje trajnostne rabe energije.

 

Skladno z usmeritvami Evropske komisije naj bi se tudi Slovenija do leta 2020 od vlaganj v "zidove" premikala k vlaganjem v vsebinske projekte z jasno opredeljeno strategijo, konkretnimi cilji in učinki. Tako bodo do konca leta 2020 sofinancirani predvsem tisti projekti, ki bodo povečali konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter zagotovili kakovostna in dolgoročna delovna mesta.

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravlja tudi strategijo pametne specializacije, s katero želijo dati čim bolj jasen odgovor na vprašanje, kam kot država želimo, ko gre za področja inovativnosti, podjetništva, raziskav in razvoja ter industrijske politike. Ta strategija naj bi bila sprejetja do konca junija letos.

 

Na podlagi EU metodologije bo Slovenija v prihodnje razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo. Zahodna kohezijska regija bo upravičena do 855 milijonov evrov, Vzhodna pa do 1,27 milijarde evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada. Obe regiji pa bosta upravičeni še do dobre milijarde evrov sredstev Kohezijskega sklada, ki se ne deli med regijama.

 


< MZIP NADALJUJE DELO PRI PRIPRAVI ZAKONODAJE