13.01.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SKROMEN ODZIV OBČIN NA POZIV SVLR GLEDE MANDATOV OBČINSKIH FUNKCIONARJEV

Ljubljana, 13.1.2010 - Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je občine pozvala, da sporočijo podatke o morebitnem prenehanju mandatov občinskim funkcionarjem po spremembi zakonodaje. Do današnjega dne se je na poziv odzvalo 86 občin. SVLR bo glede na zbrane podatke opredelila način pomoči občinskim organom pri izvedbi nadaljnjih postopkov.


 

SVLR je konec prejšnjega leta vsem slovenskim občinam poslala dopis, v katerem jih je pozvala, k posredovanju podatkov, ali je zaradi uveljavitvi zadnjih sprememb zakona o lokalni samoupravi kateremu izmed občinskih funkcionarjev predčasno prenehal mandat.

 

Do 8.1.2010, ki je bil predlagani rok je SVLR prejela odgovore 86 občin. S SVLR-ja so sporočili tudi, da občine z zakonom niso zavezane k posredovanju teh podatkov, kar pomeni, da občine, ki teh podatkov niso sporočile, s tem niso kršile zakonskih določil, so jih pa danes ponovno prosili za posredovanje podatkov. Z zbranimi podatki bo tako SVLR lahko opredelila način strokovne pomoči in svetovanja občinskim organom pri izvedbi nadaljnjih postopkov, ki so potrebni za "popolnitev" občinskih organov.

 

čŒe bodo na SVLR glede na posredovane podatke občin ugotovili, da v kateri izmed občin ne spoštujejo zakona, bodo najprej občini predlagali, kako naj ravna, v kolikor pa se občina ne bo ustrezno odzvala, bodo šli na SVLR korak dalje in Vladi RS podali predlog, naj sama opozori občino na neustrezno ravnanje.

 

Novela zakona je bila sprejeta z namenom ureditve "nevzdržne situacije" v nekaterih občinah, ko občinski svet kljub razlogu, ki je določen z zakonom, to je odstopu, ni sprejel ugotovitvenega sklepa, potrebnega za nadomestitev funkcionarja oz. izvedbo nadomestnih volitev. S tem pa je posegel v ustavno volilno pravico.

 

Novela zakona o lokalni samoupravi, ki velja od oktobra lani skladno s prehodno določbo 5. člena določa, da je z dnem uveljavitve zakona predčasno prenehal mandat vsem občinskim funkcionarjem, ki so pred uveljavitvijo novele zakona o lokalni samoupravi dali odstopno izjavo in z njo seznanili občinski svet.

 

Ta člen je po mnenju SVLR še posebej pomemben zato, ker ima njegova neizvršitev, kadar gre za predčasno prenehanje mandata župana, za posledico ničnost pravnih poslov, sklenjenih med občino in drugimi pravnimi subjekti.

 

V konkretni zadevi za ex lege prenehanje mandatov, kar ima z zakonom predpisane posledice. Med drugim SVLR opozarja tudi na kršitev zakonodaje v primeru, če funkcionar, ki mu je prenehal mandat, še naprej opravlja prejšnjo funkcijo. Za vsako dejanje, ki ga opravi v imenu in za račun občine kot pravne osebe je bivši občinski funkcionar kazensko in materialno odgovoren osebno, odškodninsko materialno pa odgovarja tudi občina kot pravna oseba.

 

Ker funkcionar nima več mandata, so vse njegove odločitve, ki temeljijo na pristojnostih organa, katerega član je bil, oziroma katerega funkcijo je opravljal, nične, poudarjajo na SVLR. Kršitve se pojavljajo tudi v primeru, če pristojni občinski organi ne uredijo mandatnih vprašanj v skladu z zakonom. V tej zadevi sta pristojni komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta ter občinska volilna komisija, ki morata svoje naloge opravljati v skladu z zakonom.

 

Za nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov ter izrek ukrepov in sankciji so v teh primerih pristojna sodišča, pojasnjujejo na SVLR. Je pa v navedenih primerih pomembno strokovno svetovanje občinskim organom, in sicer z namenom, da sami zagotovijo zakonitost. To nalogo pa opravlja SVLR, ki je občine opozorila na določbe novele zakona o lokalni samoupravi in jih pozvala k izvedbi postopkov za nadomestitev tistih občinskih funkcionarjev, ki jim je po tem zakonu prenehal mandat.


< ZOS BO VLOŽILO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA LETI 2010 IN 2011