18.07.2014 Starost: 8 let

SKLEPI KOMISIJ DS GLEDE SANACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC FEBRUARSKE UJME

Ljubljana, 18. 7. 2014 - Komisija DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Komisija DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter Komisija DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj so na seji 16. julija 2014 ob ponovni seznanitvi s sanacijskimi ukrepi za odpravo posledic škode po poplavah, visokem snegu in žledu februarja 2014 sprejele več sklepov.


Komisije so se med drugim seznanile s pozivom Združenja občin Slovenije, da se v Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 črta drugi odstavek 23. člena oziroma v drugem odstavku 23. člena za besedno zvezo »varstvo gozdov« doda naslednje besedilo »ter za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter lokalne javne infrastrukture«. Veljavna ureditev, s katero so bila za obdobje 2014 - 2016 sredstva, ki so jih občine namensko uporabljale za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena, preusmerjena le v vzdrževanje gozdnih cest, je po mnenju komisij neustrezna. Na eni strani so zaradi tega občine ostale brez predvidenih sredstev za vzdrževanje lokalne infrastrukture, na drugi strani se postavlja vprašanje, kako bodo ta sredstva racionalno porabljena v občinah, kjer ni bilo žleda in zato ni takih finančnih potreb po sanaciji gozdnih cest, so pa velike potrebe po vzdrževanju lokalnih cest. Združenje občin Slovenije tudi apelira, da se izvedejo postopki za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin po 21. členu Zakona o financiranju občin (čeprav občinam ta sredstva pripadajo, jih niso prejele) ter da se občinam takoj razdelijo dodeljena sredstva po interventnem zakonu (1,9 mio evrov), in sicer glede na obseg škode zaradi naravne nesreče. Komisije zanima, kdaj bodo občine dejansko prejele ta sredstva. Dodatno predlagajo, da se na podlagi končnega Programa odprave posledic nastale nesreče občinam zagotovijo sredstva za pokrivanje intervencijskih stroškov občin.

Initiates file downloadPovzetek seje komisij s sprejetimi sklepi

 


< 66. REDNA SEJA VLADE RS