05.01.2016 Starost: 7 let

SISTEM DIMINKARSKIH STORITEV PODALJŠAN DO KONCA LETA

Ljubljana, 5. 1. 2016 - S sprejetjem sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO) je podaljšan obstoječ sistem dimnikarskih storitev do konca leta 2016. To velja tako za prve preglede kot tudi za pogostnost čiščenja kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, letne preglede ter vse ostale obvezne storitve. Prav tako se predpisane in izvedene storitve dimnikarske javne službe še vedno zaračunava v skladu z veljavnim Sklepom o ceniku dimnikarskih storitev (Uradni list RS, št. 57/2010). V primeru zavrnitve izvajanja dimnikarske storitve ostajajo v veljavi tudi vse naloge pristojnih inšpektoratov za ukrepe povezane z dimnikarsko službo.


S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah ZVO v letu 2013 se je sedanja ureditev opravljanja dimnikarske službe ohranjala do konca leta 2015, ko bi se prenehala izvajati kot obvezna državna gospodarska javna služba. Brez uveljavitve novega sistema bi bile tako ne le ukinjene koncesije, temveč bi bile dimnikarske storitve v celoti prepuščene trgu. Na MOp so zapislai, da je zaradi zagotovitve javnega interesa, ki je v skrbi za varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarno varnost ter energetsko učinkovitost malih kurilnih naprav, potrebna regulacija tega področja tudi v letu 2016, zaradi česar so pripravili spremembo in dopolnitev ZVO, ki določa podaljšanje obstoječe ureditve, in sicer do 31. 12. 2016. Navedeni zakon je Državni zbor RS sprejel 15. 12. 2015.

Koncesionarji, ki jih predvideva predlog zakona, opravljajo dimnikarsko službo do sklenitve nove koncesijske pogodbe oziroma aneksa k pogodbi o podaljšanju koncesijske pogodbe pod pogojem, da so vložili zahtevo za podaljšanje veljavnosti oziroma sklenitev koncesijske pogodbe v rokih, ki ju predvideva določba.

V koncesijskih območjih v katerih ne bi bilo določenega koncesionarja z veljavno koncesijsko pogodbo se, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZVO, na podlagi javnega poziva podeli koncesijo drugi osebi, ki izpolnjuje predpisane pogoje in zoper njo ni začet postopek za odvzem koncesije, če se ta s podelitvijo strinja. Zakon v takih primerih predvideva prednost pri podelitvi koncesije. Prednost ima oseba, katere sedež je najbližje središču koncesijskega območja ter določa, kaj se šteje za središče koncesijskega območja.

Zahteva za podaljšanje veljavnosti oz. sklenitev koncesijske pogodbe in potrebni obrazci so dostopni TU.

* * *

 


< KOHEZIJSKE E-NOVICE MESECA DECEMBRA