02.02.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SESTANEK V ZVEZI S PROBLEMATIKO RAVNANJA Z ODPADKI

Ljubljana, 2. 2. 2011 – Na Ministrstvu za okolje in prostor je potekal delovni sestanek, na katerem je ministrstvo predstavnikom ZOS in SOS predstavilo novosti paketa predpisov s področja ravnanja z odpadki. Obe združenji občin sta izrazili bojazen, da bodo novi predpisi prinesli nove stroške (in podražitve komunalnih storitev) in da je šestmesečni rok za uvedbo sprememb neustrezen.


 

Direktorica direktorata za okolje Barbara Avčin Tržan je predstavila predloga Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki ter novele Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Namen predlagane ureditve je celovita ureditev ravnanja z odpadki, to je zbiranje, obdelava in odlaganje odpadkov, ob tem pa se sledi zahtevam evropske zakonodaje in Računskega sodišča RS. Ob tem je bilo opozorjeno, da stopnja ločeno zbranih frakcij zdaj znaša okoli 20 odstotkov, v skladu s pričakovanji EU pa se mora do leta 2020 povečati na 60 odstotkov. In edini ukrep za to je zbiranje embalaže po sistemu od vrat do vrat. Na ekoloških otokih naj bi tako ostali le frakciji ločenega zbiranja papirja in stekla, po sistemu od vrat do vrat pa mora biti zagotovljeno zbiranje in prevzemanje kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (ob možnosti kompostiranja) ter odpadne plastične, kovinske embalaže in odpadne embalaže iz sestavljenih materialov. Obveznost ločenega zbiranja odpadkov pa je po novem predvidena tudi za ustanove.

 

Pogovor se je vrtel zlasti okoli načina izvajanja dodatnega zbiranja odpadkov po sistemu od vrat do vrat ter okoli cen komunalnih storitev, ki so zdaj zamrznjene. Na ta način so se zbrani dotaknili še predlagane uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

 

Predstavniki ministrstva, ZOS in SOS so se pogovarjali tudi o obdobju, v katerem naj država, posledično pa tudi občine ter njihovi izvajalci javnih služb, uvede nove storitve na področju zbiranja komunalnih odpadkov. Ministrstvo je predlagalo, da naj bi se to zgodilo v šestih mesecih, a se bo treba o tem zaradi z uredbo začasno zamrznjenih cen komunalnih storitev in zaradi same operativne izvedbe na lokalni ravni še pogovoriti. S strani obči je bil predlagan eno- oziroma dve-letni rok.

 

Predstavniki občin so poudarili, da je predlagani način zbiranja komunalnih podatkov korak naprej in da je ločeno zbiranje po sistemu od vrat do vrat smiselno. Precej občin je podoben sistem že uvedlo in da se dobro obnese. Ob tem je bilo opozorjeno, da je uvajanje koncepta ločevanja že po obstoječi zakonodaji občinam prineslo dodatne stroške, ki jih niso mogle uveljaviti skozi veljavne predpise. Ta težava se zdaj prenaša tudi v nove predlagane predpise. V tej luči se bodo morali stroški občin nujno izkazati tudi v cenah za uporabnike, saj jih občine glede na trenutne finančne razmere ne bodo mogle prenesti.

 

Mnenje predstavnikov združenj je, da bi bilo dobro, da bi država zastavila le cilje na področju ravnanja z odpadki, nato pa občinam in njihovim komunalnim službam pustila, da same pridejo do sistema, s katerim bodo te cilje izpolnjevale. Nekatere občine imajo namreč zelo dobre sisteme, a ti lahko niso v skladu s predlaganimi uredbami.


< SPREJET ZAKON O USTANOVITVI OBČINE MIRNA