29.06.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

SESTANEK PRI MINISTRU GJERKEŠU NA TEMO NOVEGA PREDLOGA ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 29. 6. 2010 - Včeraj so se člani Predsedstva združenja sešli z ministrom, odgovornim za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Na delovnem sestanku so udeleženci razpravljali o ključnih poudarkih novega sistemskega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga je SVLR v javno razpravo vložila 24. junija 2010. Pobudnik sestanka je bilo Združenje občin Slovenije. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.


 

 

Minister Gjerkeš je v predstavitvi predloga zakona, ki je šel 24. 6. 2010 v javno razpravo in bo v zakonodajnem postopku sprejet bo normalnem postopku povedal, da so pri pripravi strmeli k pripravi takega zakona, ki bi deloval in bil prilagodljiv na različne spremembe. Dodal je, da mora nov zakon obdržati sedanje pozitivne lastnosti, da pa je treba dodati nekaj novih elementov. Minister je poudaril, da je trenutna zakonodaja naravnava bolj kohezijsko in da ni dovolj pregledna. Dodal je, da institucionalna organiziranost na vseh ravneh ne zagotavlja uveljavljanja načel partnerstva in učinkovitega izvajanja zakonodaje, prav tako pa ni potrebnega osredotočenja na ključne regionalne probleme, kar vodi v pomanjkanje pravih regijskih projektov. V predstavitvi zakona je minister povedal, da le-ta temelji na paradigmi več nivojskega upravljanja, njegov osrednji cilj pa je delitev odgovornosti za regionalni razvoj med regijami in državo. Dodal je, da je treba izpostaviti tudi razvojni vidik zakona in s tem je po njegovih besedah pokrit tudi razvojni vidik pokrajin. V osnutek predloga zakona je vključenih tudi nekaj inštrumentov iz posebnega zakona o razvojni pomoči Pomurja, ki je bil interventni zakon. S predlogom zakona se želijo izognit interventnim zakonom, saj želijo pripraviti zakon, ki bi stvari uredil sistemsko in bi bil prilagodljiv na različne spremembe. Poenostavitev struktur je po ministrovih besedah je drugi vidik zakona, razvojno delovanje inštitucij po regijah pa tretji vidik zakona. V predlog zakona so vključili pozitivne izkušnje iz regij. Dodal je, da je treba na regionalni ravni združiti čim več razvojnega potenciala.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je v razpravi povedal, da je ZOS večkrat naprošal za srečanje oz. predstavitev poglavitnih predlogov oz. sprememb na tem področju in z razlogi za takšno namero. Na zadnji seji predsedstva ZOS, ki je potekala 18. 6. 2010, so člani predsedstva želeli posebno pozornost nameniti noveli zakona, vendar se seje, kljub povabilu, predstavniki SVLRniso mogli udeležiti, saj je istočasnopotekal sestanek regionalnih razvojnih agencij, katerih ustanovitelji so občine ali pa so v zasebni lasti, na kateremso predstavnikiministrstva in agencijusklajevali stališča in povzemali predloge rešitev, ki pa mogoče niso v skladus pogledi in interesi lokalnih skupnosti. Poudaril je, da občine spoštujejo vlogo in naloge RRA-jev, vendar to niso pokrajine - niso lokalna samouprava. Pri sami pripravi zakona manjka razlaga, kaj v trenutno veljavnem sistemu ne deluje dobro, kje so težave in dileme, kaj konkretno je treba spremeniti zaradi slabega delovanja, kje so težave, zaradi katerih se spreminja koncept upravljanja ipd. Dodal je, da je treba vzpostaviti inštitut, ki bo prevzel izvajanje skupnih nalog, saj se pri pripravi in izvedbi projektov zastavlja vprašanje kdo bo lastnik te zadeve in kdo bo upravljavec.

Poudaril je, da čas za tako drastične sprememb, kot jih prinaša predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ni pravi in da bi bilo treba več pozornosti nameniti 5. javnemu razpisu Razvoja regij, saj projekti stojijo. Predsednik je še dodal, da obžaluje, da ni bilo dogovora oz. dogovarjanj z občinami že prej.

Podpredsednik predsedstva ZOS Zvonko Lah je povedal, da sodelovanje gospodarstva in lokalnih skupnosti ne deluje najboljše, da ima gospodarstvo drugače interese kot jih ima lokalna skupnost in ob tem izrazil dvom o dobrem delovanju razvojnega sveta regij. Izpostavil je še problem, da nimamo prostorskih načrtov, kar ni dobro, saj iz OPN izhajajo razvojni projekti. Problem predstavljajo tudi projekti, ki ne dajo nekih razvojih ciljev, porabi pa se veliko sredstev. Izpostavil je tudi problem prevelike birokracije in hkrati izrazil bojazen, da predlog zakona tega ne odpravlja. Poudaril je še, da za mora biti za razvojnimi območji nekdo, ki je bil voljen, ki ima denar in z njim razpolaga in to razvojni svet regij ne bo. Sedanje razvojne agencije so administratorji in nimajo občutka za skladen regionalni razvoj. Dodal je še, da morajo za projekti stati župani, sicer stvari ne bodo funkcionirale.

čŒlan predsedstva ZOS Franci Rokavec je povedal, da so izkušnje tiste, ki so privedle do sedanjega načina odločanja na lokalni ravni in da sedanji sveti regij v večji ali manjši meri povsod funkcionirajo. Treba je ugotoviti ali je sploh treba celovito spreminjat zakon. Dodal je še, da Uredba o oblikovanju statističnih regij je bila narejena na hitro, kar ni bilo dobro in opozarja, da je treba vzpostavit mehanizem kako pripravit občine, da se vzpostavi nov sistem. Z ukrepi v predlogu zakona se rešuje določena območje, ampak so tudi druga območja, ki potrebujejo pomoč. Treba je vzpostaviti sistem kako nuditi generalna pomoč za območja ki jo potrebujejo. Izrazil pa je tudi bojazen kaj bo s tistimi občinami, ki ne bodo imele svojega organa v razvojnem svetu regij.

Vsi prisotni predstavniki občin so povedali, da so pri ustanavljanju RRA k sodelovanju povabili gospodarstvo, ki pa nima interesa vlagati finančna sredstva in tu vidijo vir težav tudi v prihodnje, saj jih predlog zakona po njihovem mnenju ne odpravlja. Prav tako so se strinjali, da naj pristojni na SVLR z novim zakonom sistema, ki deluje nikar ne spreminjajo. Kljub težavam, ki nastajajo v sklopu dela v svetih regij, ti delajo dobro in predstavniki občin ne vidijo potrebe po spreminjanju tega koncepta delovanja. Izrazili so tudi bojazen, da se bo v sestavo razvojnega regijskega sveta preveč vključevala politika, saj ponekod občine v razvojnem regijskem svetu ne bodo imele svojega predstavnika. Poudarili so, da morajo biti vsi župani neke regije vključeni v razvojni svet regij in ne samo neko določeno število. Prav tako je treba konkretizirat stvari – kdo je za kaj pristojen, kdo odloča, kdo ima kakšno vlogo in obveznost, ipd.

Zaradi aktualnosti teme se bo 6. 7. 2010 na nujni seji sestalo predsedstvo ZOS, prav tako pa smo na ZOS predlagali sklic skupne seje predsedstev ZOS in SOS.

 

* * *


< PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE Z MINISTROM GJERKEŠEM O PREDLOGU ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA