15.09.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SESTANEK PRI MINISTRICI ZA KULTURO

Ljubljana, 15. 9. 2010 - Na Ministrstvu za kulturo je potekal sestanek o predlogih ukrepov, ki jih je pripravila delovna skupina ministrstva, za posodobitev delovanja javnih zavodov na področju kulture ter o predlogu Zakona o negospodarskih javnih službah, ki ga je v javno razpravo poslalo Ministrstvo za javno upravo. Sestanek je sklicala ministrica za kulturo Majda Ĺ irca. Udeležili smo se ga tudi predstavniki Združenja občin Slovenije.


 

Sestanek je potekal v duhu izmenjave mnenj predstavnikov ministrstva in predstavnikov občin oziroma predstavnikov občinskih javnih zavodov za kulturo glede Predloga zakona o negospodarskih javnih službah s poudarkom na predstavitvi predlogov ukrepov posodobitve javnih zavodov na področju kulture, ki jih je pripravilo ministrstvo, in postavitvi temeljev za delovanje javnih zavodov na področju kulture v bodoče.

 

Ministrstvo poziva predstavnike občin in občinskih javnih zavodov za kulturo, naj jim posredujejo pripombe in konkretne predloge na Predlog zakona o negospodarskih javnih službah glede javnih zavodov na področju kulture do 25. septembra. Ob tem pa je bilo opozorjeno, da morajo biti nastavki zakona takšni, da bodo sprejemljivi za vse zavode.

 

Delovna skupina ministrstva je pripravila predloge pripomb na Predlog zakona o negospodarskih javnih službah, ki so tudi bili predstavljeni na sestanku. Ministrstvo meni, da upravljavska upravičenja ne bi smela biti vezana le na ustanoviteljstvo, temveč bi zakon moral dati podlago, da so ustanoviteljska upravičenja sorazmerna z deleži financiranja javnega zavoda oziroma njegove dejavnosti, kar pomeni, da bi v primeru, ko je država večinski financer dejavnosti občinskega javnega zavoda, imela pravico imenovanja predstavnikov v nadzorni svet.

 

Temelj reforme pa je prav gotovo sprememba financiranja. Ministrstvo predlaga, da bi imel ustanovitelj javnega zavoda tudi obveznost zagotoviti njegovo financiranje, možna pa bi bila izjema v primeru, ko bi bilo delovanje javnega zavoda pomembno za celotno državo. V tem primeru bi država lahko sofinancirala občinski javni zavod. Sedaj namreč obstaja problem, ker država financira kar 42 javnih zavodov na področju kulture, katerih ustanovitelj so občine, ob tem pa nimajo vpogleda, kako so sredstva porabljena.

 

Predstavljeni so bili še drugi predlogi pripomb ministrstva glede zaposlovanja in kadrov, vodenja in strukture zavodov, ustanovitvenih aktov in drugo.

 

Predstavniki občin smo opozorili na sporne zadeva glede predlaganih pripomb ministrstva. Poudarjeno je bilo, da mora imeti lokalna skupnost s prevzemom (finančnih) obveznosti zagotovljen tudi realen vir sredstev. Ob tem je bilo opozorjeno tudi na Zakon o financiranju občin in na pomanjkljivost formule, s katero se določa primerna poraba občin. Opozorjeno je bilo na nekompetentnost lokalnih skupnosti pri prenosu pristojnosti, manjkajo kriteriji, kaj javna služba je, prav tako niso podani kvantitativni in kvalitativni kriteriji financiranja javnih služb. V primeru soustanoviteljstva javnega zavoda s strani več občin pa se kot težava kaže neobstoj pokrajin.

 

Opozorjeno je bilo tudi na težave manjših občin, kjer občinski javni zavodi pokrivajo več različnih dejavnosti, ob čemer se lahko na razpis Ministrstva za kulturo prijavi le zavod, ki ima kot osnovno dejavnost vpisano kulturno dejavnost. Predlagana je bila dopolnitev razpisnih pogojev.

 


< PREDSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PODPORO LOKALNIM VOLITVAM 2010