18.12.2014 Starost: 8 let

SESTANEK NA TEMO ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Ljubljana, 18. 12. 2014 – Predstavniki združenj občin, občin in izvajalci javnih služb so se s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor sestali na temo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih poselitve s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE.


MOP prejema številne pobude, vprašanja s strani občin, različnih združenj, izvajalcev  glede odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih poselitve s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE. Ministrstvo načrtuje novelacijo predpisov na tem področju (uredbe, operativni program), pred tem pa želijo pridobiti podatke o stanju na terenu in s tem pridobiti podlago za presojo potrebnih sprememb predpisov.   

 

MOP je sicer podelil pripravo strokovnih podlag instituciji, izbrani v postopku javnega naročanja,vendar jim je le-ta predlagala le podaljšanje rokov, kar je bilo manj, kot so na ministrstvu pričakovali. V ta namen naprošajo občine, da jim posredujejo, v kolikor jih seveda imajo, študije oziroma strokovne podlage s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki bi jih lahko uporabili na ravni države.

 

Prav tako MOP v prvi fazi potrebuje pomoč pri pridobivanju podatkov za preveritev ustreznosti območij poselitve (samih meril za določitev kot tudi dejanske določitve in razmejitve območij poselitve). V ta namen bodo s strani občin potrebovali podatke o tem, v katerih območjih poselitve (danes veljavnih) se nahajajo takšne stavbe oziroma takšne vrste stavb, zaradi katerih je (poleg stalno prijavljenih prebivalcev) smiselno zagotoviti izgradnjo javne infrastrukture (kanalizacije in ČN), ter katere vrste stavb so take, ki jih občine večinoma (pretežno) vključujejo v območja, ki se opremljajo z javno kanalizacijo (npr. vrtci, šole, druge vrste), tudi če gre za majhno območje poselitve (npr. če gre za nekaj 10 prebivalcev , v istem naselju pa je tudi šola, vrtec,); pri tem želijo, da se te stavbe opredeli glede na šifrant iz registra nepremičnin. Ministrstvo bi podatke želelo pridobiti v GIS obliki.

 

MOP bo pripravil dopis z obrazložitvijo situacije in pozivom za posredovanje podatkov, ki bo nato posredovan občinam.

 

 


< NADALJEVANJE USKLAJEVANJ GLEDE UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV ZA DELOVANJE OBČIN