19.10.2020 Starost: 3 let

SESTANEK NA MJU - PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH

Ljubljana, 19.10. 2020 – na MJU je 15. 10. 2020 potekal sestanek glede osnutka novele ZLV-K. Poleg sistematične in celovite ureditve volilnega spora se je predlagatelj spričo aktualnih razmer odločil predlagati še nekatere druge manjše spremembe zakona.


Novela ZLV-K tako vsebuje naslednje spremembe:

  • omejitev zaračunavanja nekaterih stroškov državnih organov, nastalih pri izvedbi lokalnih volitev,
  • ureditev postopka odločanja občinske volilne komisije o ugovorih in ureditev postopka sodnega varstva volilne pravice (volilni spor),
  • imenovanje sodnikov za predsednike občinskih volilnih komisij,
  • pluralna sestava občinskih volilnih organov in nezdružljivost članstva,
  • določitev pristojnega državnega organa za enotno uporabo določb zakona,
  • določitev pravne podlage za povezovanje evidenc in obdelovanje osebnih podatkov in
  • poenostavitev volitev v svete ožjih delov občin.

Rešitev, da se za predsednika občinske volilne komisije (OVK) imenuje sodnike, je za skupnosti  načeloma ustrezna. V zvezi  nezdružljivost članstva v OVK je bila izražena skrb, da bi kdo spregledal, da je v sorodstvu ali pa da bi prišlo do zlorab kandidatur z namenom izločitve članov OVK. Vendar vsi člani volilnih organov ob kandidaturi podpišejo posebno izjavo, ki opozarja na nezdružljivost zaradi sorodstvena razmerij. Podana je bila tudi bojazen glede razrešitve članov OVK saj bi predlagatelj članov OVK lahko to določbo izrabljali z namenom politične manipulacije. Prav zato zakon omejuje to možnost zgolj na tiste, ki so člane OVK predlagali.

Sprejet je bil predlog, da se zaradi majhnega interesa za kandidiranje v vse svete ožjih delov občin obstoječ predlog novele ZLV-K še dopolni.

Vsi povabljeni udeleženci sestanka so se strinjali s pobudo predsednika SOS, Petra Misje, da bi bilo potrebno krajevnim skupnostim odvzeti pravno subjektiviteto, ker prihaja do nezakonitosti pri poslovanju krajevnih skupnosti. Predstavnik Službe za lokalno samoupravo je pojasnil, da smo seznanjeni s tem problemom in so ga tudi že želeli odpraviti z novelo ZLS, ki pa ni uspela v zakonodajnem postopku v DZ.

Načeloma so predstavniki skupnosti predlagano besedilo podprli. MJU bo besedilo v prihodnjih dneh objavilo na portalu e-demokracija in s tem odprlo javno razpravo o predpisu. O tem bo seznanilo vse občine.


< TA TEDEN V PARLAMENTU TUDI O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN