14.01.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

SESTANEK NA GURS NA TEMO VZPOSTAVITVE SISTEMA MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 14.1.2010 – V prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) je danes potekal sestanek na temo vzpostavitve sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. Sestanek je sklical in vodil generalni direktor GURS-a Aleš Seliškar, poleg predstavnikov reprezentativnih združenj pa se ga je udeležilo tudi večje število predstavnikov občin in podjetij, ki smo jih po pozvali k udeležbi na sestanku v želji, da bi se našla prava rešitev nastalih problemov. Generalni direktor je obžaloval, da se sestanka aktivno niso udeležili še predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za okolje in prostor, ki imajo pri omenjenem vrednotenju nepremičnin največji interes.


Geodetska uprava Republike Slovenije je za vzpostavitev sistema množičnega vrednotenja nepremičnin in pripis vrednosti zemljišč od večine občin zbrala podatke o namenski rabi zemljišč in podatke o zemljiščih na katerih je gradnja dejansko možna. Podatki so bili podrobneje določeni z Uredbo o določitvi posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin.

Podrobnejša analiza podatkov pa je po besedah generalnega direktorja GURS-a pokazala, da pridobljeni podatki ne omogočajo izračuna pravilne vrednosti. Nekatere občine, ki so pridobile dodatne informacije, so podatke pripravile ustrezno, nekatere so posredovale le podatke o namenski rabi, nekatere pa ničesar. Ugotovili so, da je glavni problem v ne dovolj natančnih predpisih in navodilih. Zato je GURS na podlagi pripomb občin in ob pomoči Zavoda za urbanizem Maribor pripravil novo navodilo za pripravo podatkov, za uporabo le teh pa bo predhodno potrebno spremeniti tudi Uredbo.

Že na samem začetku sestanka je generalni direktor povedal, da se zaveda, da krivda leži v njihovem ravnanju in ne ravnanju občin, saj so sami izdali premalo natančna navodila, katere je bilo možno interpretirati tako ali drugače. Najmanj kar bi bilo, je potrebno pridobiti podatke, pri katerih bi ločili dva tipa zemljišč, in sicer tista, na katerih obstaja možnost graditi ter tista, kjer te možnosti ni.

Na GURS-u se zavedajo dejstva, da bo novo posredovanje podatkov občinam povzročilo kar nekaj dela, pa tudi stroškov, saj so se za pomoč pri izdelavi podatkov, občine večinoma zatekle k zunanjim izvajalcem. Vendar hkrati kot zelo slabo oz. najslabšo možnost z vidika občin vidi situacijo, ko občine podatkov ne bodo posredovale, saj bodo tako dobile najmanj denarja. Kot zadnji rok za pripravo podatkov pa imajo na GURS-u v mislih 31.12.2010.

Sledila je razprava med generalnim direktorjem, predstavniki občin in podjetji. Strinjajo se, da so nova pripravljena navodila dobra, vendar pa so pripravljena »dve leti prepozno«.

Tako predstavniki občin, kot tudi podjetij pa kot prvi problem vidijo predviden časovni okvir uspešnega dokončanja dela. Namreč rok 31.12.2010 se jim zdi za celovito in pravilno pripravo podatkov povsem nemogoč. Z dejstvi je te besede podprl tudi predstavnik podjetja, ki za občine opravlja te storitve in je dejal, da porabi za povprečno občino z svojim 17 zaposlenimi sodelavci in pomočjo občinske uprave, približno 3 mesece.

Drugi veliki problem nastale situacije pa je kadrovska podhranjenost občin za učinkovito pridobitev podatkov, tako bi se kot so se za pridobitev podatkov po prvih navodilih, tudi tokrat morale zateči po pomoč k zunanjem izvajalcem, za kar bi zopet porabili kar nekaj proračunskega denarja. Po besedah GURS-a obstaja zelo majhna verjetnost, da bi ta denar lahko priskrbela država.

Predstavnik enega izmed podjetij je od generalnega direktorja želel odgovor, kaj naj naredi oz. reče županom 42 občin, za katere je omenjene podatke pridobil v skladu z prejšnjimi navodili, ki pa zdaj ne bodo zadoščali, ker se bodo z uredbo spremenila tudi pravila.

Po mnenju ene izmed predstavnic občin, je za zares uspešno pridobitev pravilnih podatkov potrebno pravzaprav vsako parcelo pregledati tako natančno kot za izdajo gradbenega dovoljenja, kar pomeni zelo veliko dodatnega dela v občinskih upravah.

Skupaj so si bili predstavniki občin in podjetij, ki za njih opravljajo storitve enotni:
- da je potrebno zagotoviti in sprejeti strokovne podlage za odločanje, da bodo obstajali predpisi, kot podlaga za zavrnitev morebitnih pritožb glede ocenjene vrednosti zemljišč,
- da je potrebno odpreti nov projekt,
- da je potrebno sprejeti novo uredbo, na kateri bodo temeljila zdaj predlagana navodila in
- da je rok do konca letošnjega leta absolutno prekratek, bolj realen se jim zdi rok 2 ali 3 let.

Generali direktor GURS-a je za konec povedal, da bodo opravili analizo z vsemi občinami, v kateri jih bodo povprašali, koliko časa je potrebno in kako bi napačno zbrane podatke lahko vseeno uporabili. Prisotne je pozval tudi k ustanovitvi delovne skupine za izdelavo nove metodologije. Zainteresirani se mu lahko čim prej javijo na njegov elektronski naslov: ales.seliskar@gov.si.< AKTIVNOSTI ZOS NA PODLAGI SKLEPOV 1. SEJE PREDSEDSTVA ZOS