05.09.2016 Starost: 7 let

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 2. 9. 2016 – Člani delovne skupine za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji so obravnavali novo verzijo besedila Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020.


Ministrstvo za javno upravo – Služba za lokalno samoupravo je pripravila novo besedilo strategije, v katere so, kot so zapisali, upoštevali tudi stališča iz javne razprave ter pisna stališča združenj občin. Poleg samega besedila strategije je MJU pripravil še pisno obrazložitev podanih pripomb, v katerih so se opredelili do časovnice izvajanja strategije, zahteva po opredelitvi do vseh petih elementov lokalne samouprave, ločitvi pristojnosti države in lokalnih skupnosti, v akcijskem načrtu so opredelili nosilce, splošne in specifične cilje, vztrajajo tudi, da strategijo sprejme Vlada RS.

 

Predstavniki ZOS, SOS, ZMOS so opozorili, da se dokument premalo ambiciozno loteva izpostavljenih tem in ne podaja konkretnih odgovorov. Narava dokumenta terja, da bi se le ta moral sprejeti za daljše časovno obdobje, torej vsaj za 10 let, teme, ki se jih loteva, pa so ustavna kategorija, ki bi po terjale sprejetje strategije s strani Državnega zbora RS.

 

V kolikor strategija stremi k nadgradnji obstoječega sistema, mora opredeliti oziroma institucionalizirati Ustavo RS glede pokrajin. Župani  so opozorili, da predlagani način, torej krepitev regionalnih razvojnih svetov, ni primeren. Zastavlja se vprašanje statusa te »vmesne stopnje«. Menijo, da bi bila potrebna institucionalizacija drugega nivoja lokalne samouprave z izvoljenimi organi, ki bi tudi lahko prevzeli odgovornost. Poudarjeno je bilo, da pokrajine potrebujemo iz razvojnega vidika.

 

Ponovno je bilo opozorjeno, da je Slovenija zelo centralizirana država: lokalni nivo ima malo nalog in posledično tudi malo sredstev, zato je potrebno narediti napor v smeri krepitve občin.

 

Glede financiranja je ključni izziv struktura virov ter obseg sredstev. Poseg v del sistema financiranja (spremembo formule primerne porabe) ni sprejemljiv. Ponovno je potrebno opredeliti naloge in na tej podlagi prilagoditi sistem financiranja ter določiti vire.

 

Dokument daje poudarek večjemu sodelovanju občanov v lokalnih zadevah, krepiti želijo ožje dele občin. Ob tem je bilo s strani občin opozorjeno, da je osnovna celica lokalne samouprave občina in iz nje izhajajoča logika avtonomije terja, da se nižja organiziranost glede ožjih delov prepusti občini.

 

MJU ugotavlja, da glede časovne opredelitve dokumenta, nosilca dokumenta in glede pokrajin ni mogoče doseči konsenza. Vlada bo nadaljevala s postopkom sprejema dokumenta, v njem pa bodo tudi zapisali, kot je obljubil dr. Lavtar, odklonilna stališča združenj občin. Vlada oz. ministrstvo želi ukrepe, ki sledijo strategiji in akcijskemu načrtu, sprejeti v prihodnjih dveh letih, torej še v mandatu te Vlade.

 

Sestanka so se kot predstavniki združenj in imenovani v delovno skupino udeležili: Jurij Lep, Franci Rokavec, Darko Fras, dr. Ivan Žagar, dr. Miloš Senčur.

 

Besedilo Strategije, verzija 19.7.2016

 

Spremna pojasnila k predlogu Strategije

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 5.9.2016 DO 9.9.2016