09.12.2021 Starost: 362 dni

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO 34. ČLENA ZAKONA O VRTCIH

Ljubljana, 9.12.2021 - Na sestanku delovne skupine za pripravo 34. člena zakona o vrtcih, ki je potekal 8.12.2021, je bil sprejet dogovor, da Združenje občin Slovenije do 5. januarja pošlje svoj predlog spremembe 34. člena Zakona o vrtcih.Le ta  določa zagotavljanje sredstev s strani občin zasebnim vrtcem za posameznega vključenega otroka v višini 85% cene istovrstnega programa javnega vrtca, zmanjšano za prispevek staršev.
Sredstva se zagotavljajo zasebnim vrtcem, če

  • Izvajajo najmanj poldnevni program,
  • Vključujejo najmanj za 1 oddelek predšolskih otrok,
  • Zagotavljajo kader v skladu z zakonodajo,
  • so dostopni vsem otrokom.

 
V skladu z zakonom so vrtci javna služba, katere mrežo zagotavlja občina. V javno mrežo se lahko vključujejo tudi zasebni izvajalci na podlagi podeljenih koncesij. V skladu s 34. členom pa je vsem zasebnim vrtcem pod zgoraj navedenimi pogoji omogočeno sofinanciranje plačila staršev s strani občine, s čimer se zagotavlja sofinanciranje programa tudi zasebnim vrtcem brez koncesij. Rešitev je bila v zakon vnesen v času velikega povečevanja rojstev, katerim občine niso mogle slediti z gradnjo dodatnih kapacitet. V zadnjih letih se ugotavlja, da je v večini občin z obstoječo javno mrežo in obstoječo mrežo zasebnih vrtcev zagotovljeno dovolj mest za vključitev vseh predšolskih otrok. Seveda je potrebno povedati, da so obstoječi zasebni vrtci pomembni za nadaljnjo zagotavljanje vseh potreb po predšolski vzgoji ter da tudi postopki podelitve koncesije potrebujejo določen čas.  Poleg tega določeni zasebni vrtci zagotavljajo tudi določeno vsebino- pedagogiko, ki jo ni možno zagotoviti v javnih vrtcih (vrtci montessori, waldorfski vrtci).
 
Pojavlja se vprašanje ali naj se kljub omogočenemu sistemu podeljevanja koncesij, s katerimi se lahko v skladu s potrebami občine zagotavlja dodatne kapacitete izven javnih vrtcev, še naprej omogoča obvezno sofinanciranje plačila staršev vsem zasebnim vrtcem po 34. členu zakona o vrtcih, torej tudi vrtcem brez koncesij.  Ali se v primeru ohranitve 34. člena, postavi dodatne pogoje (da velja le za obstoječe zasebne vrtce kot prehodno obdobje, da velja le v primeru nezadostnih mest v javnem vrtcu, da se zniža višina sofinanciranja...).

Občine članice prosimo da nam pošljete morebitna mnenja in predloge, ki bodo osnova za  odločitve  odbora za družbene dejavnosti ZOS  in predsedstva Združenja občin Slovenije o spremembi omenjenega člena zakona. Mnenje bo uporabljeno kot izhodiščno mnenje za pogovore o ureditvi 34. člena zakona o vrtcih v okviru oblikovane delovne skupine pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
 
Rok za podajo mnenj  je 20.12.2021, na info(at)zdruzenjeobcin.si


< 46. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA