01.04.2021 Starost: 2 let

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO - KLJUČNI POUDARKI

Ljubljana, 1.4.2021 - Včeraj se je sestala delovna skupina za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Seje so se med drugimi udeležili predsednik in oba podpredsednika Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS).


Delovni skupini so bile predstavljene naslednje vsebine:

-   predlog sprememb in dopolnitev Zakona o javnem naročanju, s katerimi je predlagatelj med drugim sledil dvema predlogoma ZOS in  sicer:

        1.  zvišanju mejnih pragov za uporabo zakona in

       2.  dodatne poenostavitve pri naročanju lokalno pridelane hrane v javne zavode s področja, vzgoje, izobraževanja, zdravstva ,socialnega varstva..;

-  izhodišča za prenovo plačnega sistema,  predlog zakon  bo urejal skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, pravila za določanje plač javnim uslužbencem in sklepanja kolektivnih pogodb, s katerimi se urejajo plače v javnem sektorju. Predvideno je, da se proračunski uporabniki glede na vir in način financiranja, oziroma s predpisi zagotovljeno samostojnostjo in neodvisnostjo, razdelijo v dve skupini. Načrtovano je, da se izhodišča na vladi sprejmejo v mesecu aprilu. Pripravljene so tudi spremembe  plač vseh funkcionarjev;

- projekt predsedovanja Slovenije Svetu EU  v drugi polovici letošnjega leta ter

- poročilo o Fiskalni kapaciteti občin v Sloveniji.

Predsednik ZOS, Robert Smrdelj  in oba podpredsednika ZOS Marko Diaci in Uroš Brežan pa so izpostavili naslednje teme:

- Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu.  Na ZOS smo na to temo skladno s sklepom seje predsedstva pripravili analizo (sodelovalo je 105 občin) iz katere izhajajo natančne številke o potrebah na tem področju. Župani pozdravljajo in so veseli še ene pozitivne poteze te vlade, ki je po dolgem času  objavila prepotreben  razpis.  Jutri bo zaradi nujne obravnave teh vprašanj na redni seji predsedstva,  s pristojno ministrico o tem razpravljalo predsedstvo ZOS. Člani predsedstva bodo predlagali potrebo po dodatni zagotovitvi sredstev v okviru priprave  sprememb proračuna  za leti 2021 in 2022 ter pri pripravi proračuna za leto 2023.  Predstavljene bodo številke iz analize in podana bo tudi pobuda za zagotovitev finančnih sredstev iz državnega proračuna. Proučili smo namreč možnosti zagotavljanja tovrstnih sredstev  iz evropskih virov, vendar pa so tukaj pravila zelo jasna in nekih rezultatov razen izjemoma ni pričakovati.

 - Nezagotovitev dodatkov  županom  in direktorjem občinskih uprav  čeprav so slednji v času epidemije dejansko enako ali bolj obremenjeni kot ostali javni uslužbenci na lokalni ravni.  Na plečih nosijo večjo odgovornost in  so enako ali celo bolj izpostavljeni možnosti okužbe z virusom. Tukaj je bil podan apel, da država področje uredi skladno z načelom enakosti.

- Odprte so bile še nekatere ostale aktualne teme (mrliška pregledna služba, obveščanje občin o zapiranju zavodov na lokalnem nivoju, problematika vzdrževalca učne tehnologije oziroma računalniške opreme v vrtcih in ostala zakonodaja, ki je v sprejemanju pri državnih organih).


< SEMINAR DELOVNA IN USLUŽBENSKA RAZMERJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH