10.09.2021 Starost: 14 dni

ŠESTA REDNA SEJA DELOVNE SKUPINE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Ljubljana, 10. 9. 2021 - Včeraj, 9. 9. 2021, so se na šesti redni seji sestali člani Delovne skupine za lokalno samoupravo, katere so ses udeležili tudi predstavniki Združenja občin Slovenije, in sicer predsednik Robert Smrdelj in podpredsednika mag. Marko Diaci in Uroš Brežan.


Na dnevnem redu seje, katero je vodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, je bila razprava o izračunu povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2022 in 2023 ter o izhodiščih za pripravo novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1D).

Predstavniki Ministrstva za finance so predstavili izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za prihodnji dve leti, ki so podlaga za določitev povprečnine za leti 2022 in 2023. Ta naj bi bila dogovorjena do konca meseca. Združenje občin Slovenije je že v mesecu juliju na pristojni ministrstvi poslalo predlog višine povprečnien za prihodnji dve leti, in sicer 661,67€ za leto 2022 in 670,97€ za leto 2023.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je predstavil izhodišča za pripravo novele Zakona o financiranju občin, s katero bi dopolnili določbi, ki urejata sofinanciranje skupnih občinskih uprav in občin z romskim prebivalstvom.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj pa je na seji predstavil tudi predlog združenja za odpravo nesorazmerne zadolžitve občin na podlagi Zakonov o izvrševanju proračunov v letih od 2016 do 2020, ko se je del sredstev za sofinanciranje investicij opredelil kot povratna sredstva, čeprav jih Zakon o financiranju občin predvideva kot nepovratna. Anomalija med občinami poglablja razvojne razlike, je nekorektna in nesorazmerna, zato predlog, da se v okviru novega zakona o izvrševanju proračuna vsa povratna sredstva prekvalificirajo v nepovratna.

* * *


< VLADA RS SOGLAŠA S POVEČANJEM SREDSTEV ZA INVESTICIJE V PRIMARNO ZDRAVSTVO