11.03.2010 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SEMINAR ZAKONODAJNE IN SISTEMSKE NOVOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA DOK

Ljubljana, 10.3.2010 - Na pobudo ZOS je Direktorat za organizacijo in kadre Ministrstva za javno upravo 10. marca 2010 v konferenčni dvorani na Langusovi 4 v Ljubljani izvedel predstavitev zakonodajnih in drugih sistemskih novosti s svojega delovnega področja. Seminarja se je udeležilo nekaj čez 20 udeležencev (od prijavljenih 60).


Seminar je začela Ĺ tefka Korade Purg s predstavitvijo Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (objavljeno: Uradni list RS, št. 28/2009) . Poudarila je, da je prednost pravilnika v tem, da so na enem mestu združeni trije akti, pravna podlaga za opravljanje pripravništva je v členih 106 do 109 Zakona o javnih uslužbencih ter v členih 120 do 124 Zakona o delovnih razmerjih. Pravilnik velja za organe državne uprave in uprave lokalnih skupnosti. V nadaljevanju je podrobneje opredelila štiri definicije pripravnika, opozorila na možnost volonterskega pripravništva, opredelila trajanje pripravništva, skrajšanje oziroma podaljšanje pripravništva, program usposabljanja pripravnika ter način usposabljanja, določbe o mentorju, nalogah in plačilu mentorja, naštela obveznosti mentorja ter omenila dokumentacijo o pripravništvu. Glede težav manjših občin z zagotavljanjem mentorstva je poudarila, da je prav, da je mentor iz občine, le v izjemnih primerih bi bil lahko mentor iz drugega državnega organa npr. z ministrstva.

Sledila je predstavitev Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (objavljeno: Uradni list RS, št. 96/09), ki jo je pripravila mag. Judita Bagon. Pravilnik velja za organe državne uprave, pravosodne organe, osebe javnega prava po 22. členu ZJU, predvidoma pa bo metodologija veljala za celotni javni sektor. Namen sprememb je bilo omogočiti organom, da lahko (ob omejevanju zaposlovanja in s prihranjenimi sredstvi od plač) zaposlijo nove kadre za opravljanje nalog, ki bi jih sicer morali opraviti javni uslužbenci, ki delajo krajši delovni čas (pa štejejo kot polno zaposleni). V nadaljevanju je predstavila glavne spremembe v pravilniku, izpostavila je 1. člen pravilnika, ki določa, kaj je predmet kadrovskih načrtov in kaj ne, 8. člen, ki določa, kaj zajema dovoljeno število zaposlenih, ter posebej izpostavljen 15. člen pravilnika, ki določa, kaj in kako se šteje v realizacijo kadrovskih načrtov in kaj ne. Opozorila je, da je popolnjevanje delovnih mest možno samo do sredstev, ki jih ima organ na razpolago za plače.

Po odmoru je mag. Branko Vidič predstavil novosti, ki so se zgodile na področju sistema plač v javnem sektorju, od oktobra 2009 pa do danes. Opozoril je, da se številne informacije, pogosta vprašanja, mnenja in spremembe mnenj nahajajo na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Med novostmi ja izpostavil Aneks št. 2 h KPJS, s katerim prihaja do zamika za odpravo plačnih sorazmerij na 1. 10. 2010 oziroma na 1. 10. 2011, osnovne plače se bodo dvignile za 0,2 %, splošna uskladitev osnovnih plač se izvede 1. 7. 2010, regres, ki se bo izplačal 5. 5. 2010, se dvigne na 692 evrov bruto, zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se bodo zvišali; opozoril je tudi na Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju v obdobju december 2009 do november 2011. Do sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je prišlo zaradi ureditve plač sodnikov, državnih tožilcev in državni pravobranilcev, katerim se ukinja variabilni del plače.

Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za izračun in izplačilo plač v javnem sektorju (objavljeno; Uradni list RS, št. 113/2009) pa je predstavil Adam Ĺ isernik. Spremembe uredbe so se začele uporabljati s 1. 1. 2010, potrebne pa so bila zaradi določil novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v zvezi s funkcionarji. Spremembe se nanašajo na nove vrste izplačil, novosti pri izplačilu dežurstev, plačilo dodatkov pri koriščenju opravljenih nadur, nove stopnje dohodnine za leto 2010, zaposlitev za krajši delovni čas, ki štejejo kot polni delovni čas, datumsko izračunavanje dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost. Napovedal pa je tudi spremembe, ki se pripravljajo na Vladi za naslednji teden.

Po končani posamezni predstavitvi so imeli udeleženci možnost postavljanja vprašanj, ki so se dotikala predvsem konkretnih težav, ki jih imajo uslužbenci občinskih uprav pri napredovanju, obračunavanju plač itd.


< DRŽAVA OB NARAVNIH NESEREČAH NI DOVOLJ UČINKOVITA