08.04.2021 Starost: 2 let

SEMINAR: OPN V LUČI ODLOČITEV USTAVNEGA SODIŠČA

Ljubljana, 8.4.2021 Združenje občin Slovenije je izvedlo spletno izobraževanje na temo OPN-jev v luči z odločitvama U-I-139/15 in U-I-151/15 Ustavnega sodišča.


Na izobraževanju je bivši župan in odvetnik Janez Tekavc več kot tridesetim udeležencem podrobneje predstavil odločitvi, ki sta temeljito spremenili pogled na pripravo in sprejem občinskih prostorskih načrtov. Določanje namenske rabe je postalo zahtevno in pogojevano z ugotavljanjem javnega interesa ter tehtanja javnega interesa v razmerju do pravic lastnika nepremičnin.

Glede na citirani odločitvi Ustavnega sodišča pa je sprememba  namenske  rabe  iz  stavbnega  v kmetijsko praviloma dopustna le izjemoma. Pričakovati je, da bodo temu sledile številne nove zahteve za razveljavitve tovrstnih sprememb, kot tudi odškodninski zahtevki zoper občine. Odškodninski zahtevki  utegnejo  biti  izredno visoki, kar utegne bistveno ohromiti in tudi ogroziti delovanje občin.

Predavatelj je poudaril tudi da temeljno vprašanje tako postaja vprašanje kako izpolniti zahtevo, ki jo izpostavlja Ustavno sodišče: "Pri sprejemanju prostorskih aktov mora lokalna skupnost pretehtati, ali je izpolnjen pogoj pravičnega ravnovesja  med interesi skupnosti in interesi posameznika. Ustavno sodišče je poudarilo, da zahtevanega ravnovesja ni mogoče presoditi, če niso znane strokovne podlage, pomembne za odločitev o spremembi namenske rabe zemljišča."

Udeleženci so dobil tudi primere in nasvete kako ravnati v primeru tožb. Na konkretnih primerih so si pogledali določena pojasnila in prejeli nasvete na kaj morajo paziti, kako se izognejo ugovorom in kaj sodišče pričakuje od tožnika in tožene stranke.

Predavatelj je odgovoril tudi na konkretno zastavljena vprašanja in upamo, da marsikomu olajšal nadaljnje delo.


< SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA ZA VZPOSTAVITEV PAMETNIH MEST IN SKUPNOSTI (JR PMIS)