29.12.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 29. 12. 2011 - Vlada RS se je na svoji 166. redni seji med drugim sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna za leto 2012 na integralnih postavkah državnega proračuna, sprejeta pa je bila tudi Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomenaindopolnitve Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin.


 

 

Ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega

proračuna za leto 2012 na integralnih postavkah državnega proračuna 

Zaradi spremenjenih gospodarskih gibanj je Ministrstvo za finance

predlagalo, da se zadrži izvrševanje posameznih izdatkov in sicer, da se za

leto 2012 na integralnih postavkah državnega proračuna ustavi prevzemanje

obveznosti, razen obveznosti:

-

na programu 1003 – Pokojninsko in invalidsko varstvo;

-

na programu 1601 – Servisiranje javnega dolga;

-

na podprogramu 160201 – Plačila sredstev v proračun EU;

-

na postavkah slovenske udeležbe;

-

na postavkah na programu 1603 – Oblikovanje rezerve in intervencijski programi;

-

na podskupini kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim;

-

na podskupini kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnosti;

-

na kontih 4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije;

-

na kontih 4023 – Prevozni stroški in storitve;-

za nujna službena potovanja;

-

za plačila iz 27. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za

leti 2011 in 2012 za naročilnice v okviru že potrjenih finančno ovrednotenih

programov, če skupna vrednost naročilnic, izdanih po uveljavitvi tega sklepa,

ne presega 5.000 evrov;

-

vezanih na organizacijo državniških obiskov, kjer je gostitelj predsednik vlade

ali predsednik republike ali predsednik državnega zbora.

Vlada RS odloča o začetku postopkov javnega naročanja, in sicer z izdajo

soglasja. Kadar je ocenjena vrednost javnega naročila blaga ali storitev nižja

od 20.000 EUR, ocenjena vrednost javnega naročila gradenj pa nižja od 40.000

EUR, pa ne glede na navedeno, o začetku postopkov javnega naročanja odloči

Ministrstvo za finance.

Vlada RS pooblasti Ministrstvo za finance, da v primerih, kadar je to

zaradi zagotovitve gospodarnega in učinkovitega razpolaganja s proračunskimi

sredstvi nujno potrebno, izda predhodno soglasje za sklenitev pogodbe.

Vlada RS zavezuje neposredne proračunske uporabnike, da ukrepajo in

omejujejo prevzemanje obveznosti njihovih posrednih proračunskih uporabnikov in

drugih pravnih oseb, ki se financirajo iz proračuna države. Vlada RS je pooblastila

Ministrstvo za finance, da izjemoma izda soglasje za prevzem tistih obveznosti,

ki presegajo 80 odstotkov pravic porabe sprejetega proračuna za leto 2012,

predvidenih za ta namen. 

Vlada RS o ukrepih začasnega zadržanja proračuna obvesti Državni zbor RS. 

Sklep začne veljati 1. januarja 2012.  

Več si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje vlade.


< INTERVENTNI ZAKON SPREJET