10.12.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 9. 12. 2010 – Vlada RS je na 111. redni seji med drugim sprejela stališči do mnenja DS RS k predlogu Zakona o cestah ter do mnenja DS RS k predlogu Zakona o voznikih, sprejeta je bila Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo ter predlog Uredbe o spremembah Uredbe o upravnem poslovanju. Vlada je sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2011, se seznanila s predlogom Strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji, sprejela Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu, dala soglasje k Sklepu o spremembi Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ter sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2011 in 2012.


 

Stališče do mnenja DS RS k predlogu Zakona o cestah

 

V Stališču je vlada zapisala, da je Ministrstvo za promet pri pripravi predloga tega sistemskega zakona na področju cestne infrastrukture kot enega izmed ciljev zasledovalo tudi enotno pravno urejenost na področju projektiranja in gradnje vseh javnih cest v Republiki Sloveniji. Zato je v zakonu posebna pozornost namenjena tudi področju občinskih cest. Iz razloga zagotavljanja ustrezne ravni prometne varnosti je namreč nujno, da na območju celotnega ozemlja Republike Slovenije veljajo enotna pravila za vse upravljavce cest.

 

Ministrstvo za promet se zaveda problematike neurejenih razmer na področju odmere državnih in občinskih cest oziroma neurejenega zemljiškoknjižnega stanja lastninsko pravnih razmerij. Ravno iz navedenega razloga je predlagatelj zakona v 13. in 14. členu povsem na novo opredelil postopke za določitev in označitev meje ceste ter določitev meje ceste v postopkih spreminjanja mej, s ciljem poenostavitve postopkov.

 

Prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste so določene v 5. členu zakona. Skladno z določbo tretje alineje 3. točke drugega odstavka 5. člena zakona je prepovedano na cestnem svetu javne ceste med drugim tudi zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine. Pri tem je potrebno opozoriti, da je cestni svet zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Kot je razvidno iz navedenega je zasaditev poljščin ob sami cesti prepovedana in tudi sankcionirana.

 

Za zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja, za medsebojno povezanost regij, izboljšanje kakovosti prometnih storitev in odpravo ozkih grl, znižanje prometnih stroškov, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje je potrebno zagotoviti tudi nekatere nadaljnje ukrepe, kamor ob pripravi Nacionalnega programa razvoja državnega cestnega omrežja prav gotovo sodijo tudi dodatne možnosti za organiziranje in financiranje gradnje, upravljanja in vzdrževanja državnih cest. Posebna gospodarska družba za državne ceste, v katero se lahko na podlagi 46. člena predloga Zakona o cestah preoblikuje sedanja Direkcija RS za ceste kot organ v sestavi Ministrstva za promet, je predvidena za opravljanje nalog upravljanja in vzdrževanja z državno cestno infrastrukturo Republike Slovenije, izvzemši avtocestno in hitrocestno omrežje, ki je pod režimom cestninjenja in s katerim upravlja DARS d.d..

 

Več si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje Vlade.


< POSVET: IZOBRAŽEVANJE ČLANOV IN ČLANIC OBČINSKIH SVETOV