09.05.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE 8. MAJ 2008

Na včerajšnji 168. redni seji Vlade so med drugim sprejeli tudi Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.


<TT>SEJA VLADE 8. MAJ 2008</TT>

<TT></TT>

Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2008–2009

Vlada je sprejela Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2008–2009, v katerem so natančno opredeljeni ukrepi, aktivnosti, nosilci in finančna sredstva, ki jih bodo ministrstva in vladne službe v naslednjih dveh letih namenjale področju enakosti spolov.

Vlada sprejela novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

ZSPJS je bil sprejet v letu 2002 ter v naslednjih letih večkrat spremenjen in dopolnjen, na njegovi podlagi pa se je doslej plačni sistem uvedel za direktorje v javnem sektorju (plačna skupina B), s 1. januarjem 2008 pa tudi za vse funkcionarje (plačna skupina A). Pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za sklenitev kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev oziroma aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, katerih podpis je eden izmed glavnih pogojev za uveljavitev novega plačnega sistema na podlagi ZSPJS, so v zaključni fazi. Prav tekom teh zaključnih pogajanj se je izkazalo, da je za nemoten potek prehoda na nov plačni sistem potrebno v nekaterih delih ZSPJS dopolniti oziroma spremeniti. Cilj predlagane novele je omogočiti urejen prehod v nov plačni sistem, glede ciljev in načel pa predlagana novela ne odstopa od temeljnega zakona. Poglavitne rešitve predlagane novele so natančnejša opredelitev vsebine Kataloga delovnih mest in nazivov, določitev osnovne plače pripravnika, v poglavju o napredovanju se omogoča na delovnih mestih, ki imajo nazive, napredovanje za skupaj deset plačnih razredov. Uvaja se tudi možnost preizkusa ocene in določa postopek v zvezi z varstvom pravic javnih uslužbencev. Z novelo se predlaga tudi možnost, da se lahko javnega uslužbenca, zaradi posebej utemeljenih razlogov in ob podanem soglasju, ob zaposlitvi, premestitvi ali imenovanju v naziv ali višji naziv, uvrsti za pet plačnih razredov višje od plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva.

Ena izmed najpomembnejših sprememb oziroma dopolnitev je možnost vstopa posamezne plačne skupine oziroma posamezne dejavnosti oziroma poklica v nov plačni sistem. To je pogojevano s sklenitvijo Kolektivne pogodbe o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede, Kolektivne pogodbe za javni sektor in sprejetjem vseh potrebnih podzakonskih aktov ter sklenitvijo kolektivnih pogodb oziroma aneksov vsaj treh plačnih skupin s pripadajočimi delovnimi mesti plačne skupine J. Pomembna novost je tudi določitev prepovedi sklepanja pogodb civilnega prava z javnimi uslužbenci in funkcionarji za izvajanje nalog, za katere so pri tem uporabniku proračuna sklenili delovno razmerje. Sklenitev take pogodbe je po zakonu nična, zanjo pa se določa tudi globa. Ostale spremembe in dopolnitve so predvsem tehničnega značaja, njihov namen je omogočiti čim lažji prehod oziroma izvedbo prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.

Novela določa tudi usklajevanje plač od 1. julija 2008 dalje tako, da se predlaga povečanje izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred za 2 odstotka za enak odstotek pa tudi povečanje plačnih razredov iz plačne lestvice (priloga 1 tega zakona). Splošna uskladitev plač v javnem sektorju, predlagana od 1. julija 2008 dalje, bo, po oceni, povzročila finančne učinke v višini 32,6 mio €, neposredno za sam državni proračun pa v višini 22,8 mio €. Finančne posledice odprave plačnih nesorazmerij v javnem sektorju, ocenjene do 1. marca 2010, je Vlada določila s sklepom št. 10101-4/2007/35 z dne 21. februar 2008 in znašajo 324,8 mio €.

<TT></TT>

Vlada sprejela Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Prvi cilj, ki ga zasleduje tako ZSPJS kot tudi na njegovi podlagi pripravljena Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je, da se odgovornim osebam v javnem sektorju, ki bodo ocenjevale delovno uspešnost javnih uslužbencev, ponudi instrument, s katerim bodo lahko odločilno vplivali na doseganje zastavljenih ciljev. Drugi cilj je poenotenje postopka ocenjevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev. Ob uvedbi novega plačnega sistema je ZSPJS izhajal iz načela, da se, razen izjem, postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede v organih državne uprave, upravah lokalnih skupnosti, v pravosodnih organih, v javnih zavodih in drugih uporabnikih proračuna uredi z uredbo. To pomeni poenotenje kriterijev v obliki ene pravne podlage za napredovanje na delovnem mestu oziroma v nazivu za veliko večino zaposlenih v javnem sektorju. Dokončno oceno bo mogoče dati ob pregledu uspešnosti uvedbe novega plačnega sistema, ko bo na podlagi konkretnih podatkov mogoče oceniti, če je bil s strani vodij ta instrument uporabljen pravilno in v celoti.

Uredba je bila leta 2005 sicer pripravljena in predložena v vladni postopek konec junija 2005. Vlada je takrat sprejela sklep, da je besedilo uredbe ustrezna podlaga za usklajevanje z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. V septembru 2005 so se začela usklajevanja, januarja 2006 pa so bila zaradi usklajevanja sprememb in dopolnitev ZSPJS, prekinjena. Usklajevanja uredbe z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja so se v septembru 2007 nadaljevala, 23. aprila 2008 pa je bilo besedilo Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja usklajeno.

<TT></TT>


Vlada sprejela Rebalans proračuna RS za leto 2008 in Zakon o spremembah Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2008 in 2009

Rebalans državnega proračuna za leto 2008 je pripravljen na podlagi noveliranih makroekonomskih izhodišč, ki jih je pripravil UMAR v okviru Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2008 v aprilu 2008. Spremembe so tako na prihodkovni kot tudi odhodkovni strani proračuna.

Z rebalansom se načrtujejo prihodki v skupni višini 8.884 milijonov evrov ter odhodki v skupni višini 8.816 milijonov evrov, tako da se predvideva proračunski presežek v višini okoli 70 milijonov evrov ali 0,2 odstotka BDP.

 

Spremenjeni proračun 2008

 

Predlog rebalansa 2008

 

Prihodki

 

8.634.786.186

 

8.884.914.893

 

Odhodki

 

8.865.216.441

 

8.815.557.532

 

Primanjkljaj/Presežek

 

-230.430.255

 

69.357.361

Prihodkov je 8.884.914.893 evrov in so v primerjavi s spremenjenim proračunom za leto 2008 načrtovani za 250.128.707 evrov (2,8 odstotka) več, predvsem pri davčnih in nedavčnih prihodkih:

- V rebalansu proračuna RS je skupaj načrtovanih 7.587.441.701 davčnih prihodkov. Zvišanje ocene prihodkov je predvsem posledica višje ocene prihodkov od davka od dohodka pravnih oseb, trošarin in davka na dodano vrednost. Potrebno je poudariti, da se ocena prihodkov iz naslova dohodnine, kljub uvedbi dodatne olajšave, ni spremenila.

- iz naslova nedavčnih prihodkov je predvideno 486.114.471 evrov vplačil.

Fiskalni rezultati, ki so ob koncu proračunskega leta že nekaj zadnjih let boljši od napovedanih pri pripravi proračunov, bodo ob konservativnem ravnanju ministrstva za finance prispevali k srednjeročni in dolgoročni makroekonomski stabilnosti Slovenije.

Odhodki v rebalansu proračuna temeljijo na odločitvi Vlade, da se zaradi spremenjenih gospodarskih gibanj ter spremenjene zakonodaje v obdobju po sprejetju sprememb proračuna za leto 2008 znižajo finančni načrti proračunskih uporabnikov ter istočasno upošteva novo sprejeto zakonodajo.

Proračunski odhodki se v predlogu Rebalansa znižujejo za 49,7 mio EUR in bodo v letu 2008 znašali 8.815.557.532 evrov. Z rebalansom na strani odhodkov se načrtuje predvsem naslednje:

- v letu 2008 ustvariti proračunski presežek v višini okoli 70 milijonov evrov;

- upoštevati zakonske in druge sprejete obveznosti (povečanje plač za 3,4 odstotka po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, višje subvencije in transferi za programe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za šolstvo);

- brez povečevanja potrebnega zadolževanja prispevati k večji makroekonomski stabilnosti države in proticikličnemu gibanju javnih financ.

Z rebalansom se z namenom ohranitve lastniškega deleža in kapitalske moči predvideva tudi dokapitalizacija Nove Ljubljanske banke v višini 14,5 milijonov evrov in Nove KBM v višini 63 milijonov evrov.

Skupni obseg predvidenega zadolževanja se s predlaganim rebalansom zmanjša za 478 mio EUR. Navedeno se ureja s spremembo Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2008, ki predvideva zlasti znižanje potrebnega obsega zadolževanja državnega proračuna:

- znižanje predvidenega primanjkljaja oziroma povečanje presežka v bilanci prihodkov in odhodkov v skupni višini 300 mio EUR ter

- zmanjšanje predvidenega obsega odplačil dolga za dobrih 198 mio EUR;

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2008 in 2009 ne prinaša bistvenih sprememb, temveč se spreminja le v obsegu, ki je nujno potreben zaradi prilagoditve spremembam v proračunu, ki so predvidene v rebalansu.

Sprememba oziroma dopolnitev 7. člena je potrebna za izvajanje nakazil upravičencem, katerim rezident lahko nameni 0,5 odstotka dohodnine. Iz tega razloga se pri Davčni upravi odpirajo nove postavke za namen izplačil upravičencem. Pravice porabe se zagotovijo z razporeditvijo sredstev s tekoče proračunske rezerve. Takšna ureditev je predvidena le v letu 2008 za izplačilo delov dohodnine za leto 2007, v naslednjih letih pa se bodo pravice porabe zagotavljale že pri pripravi proračuna.

Dopolnitev 12. člena zakona je potrebna za ohranitev lastniškega deleža in kapitalske moči v Novi Kreditni banki Maribor in sicer izključno zaradi zagotavljanja organske rasti banke do konca leta 2011 ter za razvoj retail bančništva v povezavi s Poštno banko Slovenije d.d. Na ta način se bo zagotovila tudi kapitalska ustreznost banke v skladu z zahtevami Banke Slovenije.

S predlaganim zakonom se spreminja tudi skupni predvideni obseg zadolževanja državnega proračuna. Razlogi za znižanje potrebnega obsega zadolževanja so naslednji:

- znižanje predvidenega primanjkljaja oziroma povečanje presežka v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A) v skupni višini 300 milijonov evrov

- zmanjšanje predvidenega obsega odplačil dolga v bilanci C za dobrih 198 milijonov evrov;

- povečano koriščenje sredstev na računih za 63 milijonov evrov.

Predvideno povečanje kapitalskih naložb države (bilanca B) za dobrih 82 milijonov evrov sicer povečuje primanjkljaj v B bilanci, kljub navedenemu pa se skupni obseg predvidenega zadolževanja s predlaganim rebalansom zmanjša za 478 milijonov evrov.


< KORAK BLIŽJE K NOVEMU PLAČNEMU SISTEMU