14.06.2013 Starost: 7 let

SEJA VLADE

Ljubljana, 13. 6. 2013 - Vlada RS je na 13. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka ter se seznanila s Poročilom o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir za obdobje od oktobra 2012 do maja 2013. Vlada RS je tudi sprejela novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, spremembe Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uredbo o organih v sestavi ministrstev, Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2013, novelo Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, agencijah, zavodih in gospodarskih zavodih ter stališče RS k Priporočilu za Priporočilo Sveta v zvezi z NRP Slovenije 2013 in mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti 2012–2016.


Predlog novele Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka

Nov Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11 in 47/12) je začel veljati konec februarja 2011, uporabljati pa bi se moral začeti s 1 julijem 2011. Zaradi omejevanja proračunskih sredstev v preteklih letih, nalog ni bilo mogoče pravočasno izvesti. Zato se je rok za uveljavitev nove metode z novelo zakona v letu 2012 zamaknil na 30. junij 2013. Aktivnosti na uveljavitvi nove metode ugotavljanja katastrskega dohodka so se lahko začele izvajati šele proti koncu leta 2012. V decembru so bile izdelane kalkulacije, v začetku leta 2013 pa pridobljeni potrebni podatki Statističnega urada RS (podatki o hektarskih pridelkih in strukturi pridelave kmetijskih pridelkov po statističnih regijah). Prvi, na tej osnovi izdelani izračuni, so bili preverjeni s strani strokovne inštitucije in nato, v skladu z določbo zakona, javno razgrnjeni. Odzivi so v glavnem kazali na nesprejemljivost izračunov, ki naj bi bili nerealno (pre)visoki, opozorili pa so tudi na nekatere napake v izračunih, na neprimernost nekaterih podatkov SURS, pa tudi na nekatere metodološko neprimerne rešitve. Predvsem pa se je kot pomanjkljivost zakona pokazalo, da bi ta moral za uveljavitev prvih izračunov predvideti daljše obdobje za usklajevanje izračunov in da bi bilo primerneje, da se kmetje z novimi izračuni lahko seznanijo za leto vnaprej.

Predlog zakona zato:

- odpravlja ugotovljeno metodološko pomanjkljivost in za oceno pridelave v gozdarstvu izračune katastrskega dohodka poleg bonitete zemljišča upošteva tudi rastiščni koeficient, in poleg podatka o povprečnem poseku upošteva tudi strukturo gozdnih lesnih sortimentov, 

- uveljavlja postopek ugotavljanja katastrskega dohodka za leto vnaprej (določa, da se novi izračuni objavijo do 30. junija tekočega leta, kot ocena dohodka pa se upoštevajo šele v naslednjem letu),

- ureja prehodno obdobje v letu 2013, ko z namenom podaljšanja roka za usklajevanje izračunov in upoštevanja drugih podatkov za oceno pridelave v gozdarstvu, kot datum za objavo novih izračunov določa 31. avgust 2013, 

- ureja prehodno rešitev za določitev katastrskega dohodka za leto 2013 na način, da ta, glede na katastrski dohodek za leto 2012 za zavezance ne bo višji kot 10 %,

- ureja možnost vpogleda v katastrski dohodek posameznega lastnika za leto vnaprej, in 

vsebuje prehodno določbo za leto 2013 za navezavo datuma izračuna katastrskega dohodka (31. avgust) z datumom upoštevanja tega podatka za namene dohodnine (30. junij).


Initiates file downloadPregled seje Vlade RS


< SESTANEK GLEDE VISOKIH STROŠKOV ZIMSKIH SLUŽB ZARADI HUDE ZIME