12.04.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 4. 2013 - Vlada RS je na 4. redni seji začela z obravnavo predloga Nacionalnega reformnega programa 2013 – 2014, sprejela predlog novele Zakona o državni upravi ter se seznanila z izhodišči za pripravo Zakona o javnih financah in z informacijo o stanju zaostankov pri črpanju EU sredstev po ministrstvih.


 

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o

državni upravi 

Zakon o

spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G), ki je

pričel veljati 14. 3. 2013, je spremenil strukturo vlade oziroma na novo

določil nekatere ministrice oziroma ministre, ki so v vladi, v prehodnih

določbah pa je uredil tudi obveznost uskladitve Zakona o državni upravi (ZDU) s

tem zakonom. ZDU je treba z določbami ZVRS-G uskladiti najkasneje v treh

mesecih od dne, ko prisežejo ministri, imenovani po tem zakonu.

Cilj

predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDU je uskladitev z določbami

ZVRS–G, ki spreminjajo strukturo vlade, s čimer se zagotavlja boljša

operativnost in uspešnejše izvajanje nalog nove vlade.

Predlagani

zakon ureja naslednja ministrstva:  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki nadaljuje z delom z delovnimi področji Ministrstva za

izobraževanje, znanost kulturo in šport, razen delovnega področja kulture.  

Ministrstvo za kulturo, ki je bilo ustanovljeno z dnem prisege pristojnih ministrov po

uveljavitvi ZVRS-G. Ministrstvo opravlja naloge na področjih umetnosti, kulture, kulturne dediščine, filma, medijev,

slovenskega jezika in verske svobode.

Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na področjih javne varnosti in policije, naloge na

področjih upravnih notranjih zadev in migracij, sistemskega urejanja tajnih podatkov, javne

uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja,

sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, volilne in

referendumske zakonodaje, sistemskega urejanja splošnega upravnega postopka,

upravnega poslovanja, elektronskega poslovanja javne uprave, dostopa do

informacij javnega značaja, delovanja nevladnih organizacij, lokalne

samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje, odprave administrativnih

ovir ter naloge na področjih uresničevanja ustavnih in zakonskih določil, ki

zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti

ter spremljanja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske

skupnosti.

Ministrstvo za pravosodje opravlja naloge na področjih organizacije in statusa sodišč, državnega

tožilstva, državnega pravobranilstva in ustavnega sodišča, nadzora nad

poslovanjem državnega tožilstva in državnega pravobranilstva ter druge vrste z

zakonom določenih pravosodnih nadzorov, civilnega in kaznovalnega prava, sodnih

postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva,

notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva osebnih podatkov, mednarodne

pravne pomoči in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih

zadevah ter naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim

premoženjem države in lokalnih skupnosti, načrtovanja in koordiniranja

prostorskih potreb pravosodnih organov in organov državne uprave, po

pooblastilu vodenja investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave

oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave in druge naloge na

področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade. V

pristojnost ministrstva je preneseno tudi delovno področje gospodarskih javnih

služb ter področje E-pravosodja.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in

enake možnosti, ki s spremenjenim nazivom nadaljuje z opravljanjem

dela na dosedanjem delovnem področju.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane,

varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva; varnosti in kakovosti krme; varnosti in kakovosti hrane oziroma

živil ter uporabe materialov, ki prihajajo v stik z živili, v postopkih

pridelave, predelave in distribucije živil, razen prehranskih dopolnil, živil

za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene ter hrane oziroma živil v

gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano

na delu; ter naloge s področja

varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb,

javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb

urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih

nesreč, investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in sistemskega urejanja

gospodarskih javnih služb.

Predlog

zakona vsebuje tudidoločitev

obveznosti brezplačnega posredovanja podatkov o povračilih in drugih prejemkih

iz delovnega razmerja javnih uslužbencev in funkcionarjev. Vzpostavitev

tovrstne pravne

podlage je nujna zaradi spremljanja stanja v zvezi z gibanjem obsega stroškov

dela, kontrole izplačil proračunskih sredstev ter zagotavljanja analitičnih

podlag in finančnih izračunov učinkov spreminjanja oziroma dopolnjevanje

predpisov.   

Predlog

zakona vsebuje tudi spremembe na področju elektronskega poslovanja uprave. Z

enotnim upravljanjem državne informatike bo izboljšana zmogljivost

komunikacijskih in informacijskih sistemov, ki bodo uporabnikom znotraj državne

uprave nudile učinkovito podporo pri sprejemanju odločitev in optimalnemu

izvajanju nalog v nacionalnem in mednarodnem okolju na osnovi gospodarnega,

zanesljivega in varnega dostopanja do podatkov ter povezljivosti. Istočasno bo

državljanom in gospodarskim subjektom omogočen učinkovit, zanesljiv in

enostaven dostop do storitev. 

Več si lahko preberete TUKAJ.


< AKTUALNA VPRAŠANJA S PODROČJA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI