05.01.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 5. 1. 2012 - Vlada RS se je na svoji 167. redni seji med drugim seznanila z Informacijo o predhodni oceni realizacije državnega proračuna za leto 2011.


 

 

Rebalans

državnega proračuna za leto 2011, ki je bil sprejet v mesecu septembru lani, je

temeljil na pomladanskih napovedih makroekonomskih okvirov UMAR za leto 2011.  

V rebalansu

proračuna so bili za leto 2011 napovedani celotni prihodki državnega proračuna

v višini 7.964 mio EUR (oziroma v višini 22,2% ob rebalansu napovedanega bruto

domačega proizvoda za leto 2011), od tega prihodki iz domačih proračunskih

virov v višini 7.110 mio EUR (19,8% BDP). Davčni prihodki so bili v rebalansu

proračuna za leto 2011 predvideni v višini 6.650 mio EUR, nedavčni prihodki v

višini 420 mio EUR, črpanje sredstev iz Proračuna EU pa je bilo predvideno v

višini 854 mio EUR (2,4% predvidenega BDP). 

 

Celotni

odhodki državnega proračuna so bili v rebalansu proračuna za leto 2011

predvideni v višini 9.652 mio EUR (oziroma v višini 26,9% ob rebalansu

napovedanega bruto domačega proizvoda za leto 2011), od tega odhodki iz domačih

proračunskih sredstev v višini 8.854 mio EUR (24,7% predvidenega BDP) in

odhodki iz sredstev Proračuna EU v višini 797 mio EUR (2,2% BDP).

Po

sprejetem rebalansu državnega proračuna bi proračunski primanjkljaj v letu 2011

dosegel 1.688 mio EUR oziroma 4,7% ob rebalansu napovedanega bruto domačega

proizvoda.

Predhodna

realizacija globalne bilance prihodkov in odhodkov državnega proračuna v

obdobju januar – december 2011 na osnovi podatkov, razpoložljivih do 4.

januarja 2012, kaže naslednje:

Celotni

proračunski prihodki države so bili v obdobju januar – december 2011

realizirani v skupni višini 7.831 mio EUR (oziroma v višini 22,0% ocenjenega

bruto domačega proizvoda za leto 2011), kar je za 133 mio EUR manj, kot je bilo

predvideno z rebalansom proračuna za leto 2011.Od tega so prihodki iz domačih proračunskih virov dosegli 7.019

mio EUR ali 19,7% BDP (kar je za 90 mio EUR manj, kot je bilo predvideno v

rebalansu proračuna). Davčni prihodki so bili realizirani v skupni višini 6.576

mio EUR (ali za 74 mio EUR manj, kot je bilo predvideno v rebalansu). Nedavčni

prihodki pa so bili v letu 2011 doseženi v skupni višini 427 mio EUR (kar je za

7 mio EUR več, kot je bilo predvideno v rebalansu). Prejeta sredstva iz

Proračuna EU pa so bila v celem letu 2011 realizirana v skupni višini 812 mio

EUR (2,3% BDP), kar je doslej najvišja letna realizacija sredstev iz Proračuna

EU od leta 2004 dalje in pomeni realizacijo v višini približno 95 % sredstev,

načrtovanih z rebalansom proračuna.  

Celotni

odhodki državnega proračuna so bili v obdobju januar – december 2011

realizirani v skupni višini 9.364 mio EUR (26,3% ocenjenega BDP), kar je za 288

mio EUR manj, kot so znašali predvideni celotni proračunski odhodki v sprejetem

rebalansu proračuna za leto 2011. Od tega so odhodki iz domačih proračunskih

virov skupno znašali 8.660 mio EUR (ali 195 mio manj, kot je bilo predvideno z

rebalansom), odhodki iz sredstev Proračuna EU pa so v celem letu 2011 znašali

710 mio EUR (ali za 90 mio manj, kot je bilo predvideno z rebalansom).

Tekoči

odhodki proračuna so bili v letu 2011 realizirani v skupni višini 2.527 mio EUR

(ali za 55 mio EUR manj, kot je bilo predvideno z rebalansom). V tem so

sredstva, izplačana za plače in prispevke državnih organov znašala 1.229 mio

EUR (kar je enako predvidenim sredstvom za te namene v rebalansu). Izdatki za blago

in storitve so bili realizirani v skupni višini 740 mio EUR (ali za 45 mio EUR

manj, kot je bilo predvideno v rebalansu). Plačila obresti so bila v

realizirana v višini 510 mio EUR (enako, kot je bilo predvideno v rebalansu).

Sredstva za

subvencije so bila v letu 2011 izplačana v skupni višini 460 mio EUR (ali za 5

mio EUR več, kot je bilo predvideno z rebalansom). Celotni transferi

posameznikom in gospodinjstvom so bili v obdobju januar – december 2011

izplačani v skupni višini 1.450 mio EUR (kar je za 8 mio EUR manj, kot je

predvidel rebalans).

Transferi

sredstev iz državnega proračuna v ZPIZ so v preteklem letu skupaj znašali 1.387

mio EUR in so bili za 9 mio EUR višji od predvidenih po rebalansu proračuna.

Tekoči transferi v javne zavode (za plače, prispevke ter za izdatke javnih

zavodov za blago in storitve) so bili iz proračuna izplačani v skupni višini

1.859 mio EUR ( ali za 3 mio EUR več, kot je bilo predvideno v rebalansu).

Celotni

investicijski odhodki iz državnega proračuna pa so bili v preteklem letu

realizirani v skupni višini 323 mio EUR in so bili za 72 mio EUR manjši od

predvidenih v rebalansu. Investicijski transferi iz državnega proračuna pa so

bili v celem letu 2011 izplačani v skupni višini 500 mio EUR, kar je za 145 mio

EUR manj, kot so znašali predvideni investicijski transferi v sprejetem

rebalansu proračuna za leto 2011.  

Primanjkljaj

državnega proračuna je bil tako v letu 2011 po predhodnih podatkih realiziran v

višini 1.535 mio evrov, kar predstavlja 4,3% ocenjenega BDP za leto 2011, in je

bil za 155 mio EUR ali za 0,4 odstotne točke BDP nižji od predvidenega v

sprejetem rebalansu državnega proračuna za leto 2011.

V računu

finančnih terjatev in naložb (B bilanca) so bili v letu 2011 realizirani

prejemki (iz naslova prejetih vračil danih posojil in iz naslova prodaje

kapitalskih deležev države) v višini 29 mio EUR . Izdatki v B bilanci pa so v

letu 2011 skupaj znašali 717 mio EUR; v tem dana posojila Grčiji 140 mio EUR;

dokapitalizacija NLB 243 mio EUR; druge dokapitalizacije družb 59,5 mio EUR,

plačila zapadlih jamstev 21 mio EUR. 

Državni

proračun se je v letu 2011 skupaj zadolžil (v C bilanci) za 3.883 mio EUR in

skupaj odplačal glavnice dolga v višini 960 mio EUR.


< KMETIJSKO MINISTRSTVO BO V PETEK OBJAVILO TRI JAVNE RAZPISE