06.06.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE 5. JUNIJ 2008

Na včerajšnji 172. redni seji Vlade so med drugim sprejeli  tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.


SEJA VLADE 5. JUNIJ 2008

UREDBA O CESTNINSKIH CESTAH IN CESTNINI

Vlada je izdala Uredbo o cestninskih cestah in cestnini in jo poslala v objavo Uradnemu listu RS. Veljati bo začela 1. julija 2008. S to uredbo se z namenom enotne ureditve cestninjenja v Republiki Sloveniji v enem aktu ureja tako cestninjenje glede na prevoženo razdaljo kot tudi cestninjenje z vinjeto. Slednje pomeni, da se v to uredbo vključuje vsebina obstoječe Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest, ki sedaj ureja cestninjenje glede na prevoženo razdaljo.

Pri tem velja poudariti, da se cestninjenje glede na prevoženo razdaljo spreminja samo v delih, kjer je to potrebno zaradi uskladitve z vinjetnim načinom cestninjenja. V ta namen uredba določa cestninske ceste v Republiki Sloveniji, način določitve višine cestnine za uporabo cestninskih cest, način njenega plačevanja in nadzor nad izvajanjem te uredbe ter prekrške za njeno kršitev. Za cestninjenje z vinjetami pa Uredba določa cestninske razrede za plačilo cestnine za uporabo cestninskih cest za določen čas, obliko, vsebino in prodajno ceno vinjet, namestitev vinjet, izdajo nadomestne vinjete in uporabo vinjete na vozilih, na katera se je ne da namestiti.

Prodajna cena vinjete vključuje tudi davek na dodano vrednost. Prodajna cena letne vinjete za dvosledna motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg (osebni avtomobili), s priklopnim vozilom ali brez njega, znaša 55 evrov, cena polletne vinjete pa 35 evrov. Cena letne vinjete za enosledna motorna vozila (motorna kolesa) s priklopnim vozilom ali brez njega znaša 27,50 evra, cena polletne pa 17,50 evra.

Cestninski zavezanec bo moral pred vstopom na cestninsko cesto poskrbeti za predpisano namestitev veljavne vinjete za cestninski razred, v katerega sodi njegovo vozilo. Vinjeta bo morala biti na osebnem avtomobilu nameščena na levi notranji strani vetrobranskega stekla tako, da bo jasno vidna od zunaj. Na motornih kolesih bo vinjeto potrebno namestiti na vidni del motornega kolesa, ki ga ni mogoče odstraniti ali pa je to mogoče le z večjim naporom (npr. rezervoar za gorivo, ipd.). Cestninski zavezanci, ki uporabljajo vozila brez vetrobranskega stekla, lahko uporabljajo vinjeto, ne da bi jo namestili na vozilo. Enako velja tudi za vozila, za katera je proizvajalec izdal tehnično potrdilo, da se na njihovo vetrobransko steklo vinjeta ne sme nalepiti. Cestninski zavezanec mora imeti v teh primerih v vozilu izvirnik potrdila o nakupu vinjete, ki ga izda upravljavec cestninskih cest. Na potrdilu mora biti vpisana registrska številka vozila, za katero je bila vinjeta kupljena.

Cestninski zavezanec lahko od upravljavca zahteva, da mu brezplačno izda novo vinjeto za isto obdobje, za katero je bila izdana uničena oziroma nameščena vinjeta, če je bila vinjeta po namestitvi na vozilo nenamerno uničena ali če je bilo vetrobransko steklo, na katero je bila nameščena, uničeno ali zamenjano ali če je bilo vozilo, na katerem je nameščena vinjeta, izbrisano iz evidence registriranih vozil. V tem primeru mora cestninski zavezanec zahtevi za izdajo nove vinjete priložiti naslednja dokazila:

- kopijo računa za zamenjavo vetrobranskega stekla, ki ga je izdala delavnica, v kateri je bilo popravilo opravljeno (če gre za službeno vozilo, mora biti na njem navedeno ime voznika), in odstranjeno vinjeto;

- odstranjeno vinjeto in podatek o izbrisu vozila iz evidence registriranih vozil, ki ga pridobi upravljavec cestninskih cest po uradni dolžnosti.

V uredbi je določen tudi način, postopek ter višina stroškov namestitve tehnične naprave, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo vozila v primeru, da cestninski zavezanec vozi po cestninski cesti brez plačila cestnine ali brez veljavne vinjete.

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O NOTRANJI ORGANIZACIJI , SISTEMIZACIJI, DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH V ORGANIH JAVNE UPRAVE IN PRAVOSODNIH ORGANIH

 

Predložene spremembe in dopolnitve uredbe sledijo aktivnostim na področju priprav ustreznih podlag za implementacijo novega plačnega sistema ter dogovorom z reprezentativnimi sindikati med pogajanji za sklenitev kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in za uprave samoupravnih lokalnih skupnosti.

Glede na parafirano kolektivno pogodbo je potrebno Uredbo o notranji organizaciji ustrezno spremeniti v delu, ki se nanaša na katalog uradniških delovnih mest in nazivov ter na katalog strokovno tehničnih delovnih mest. Predložene spremembe uredbe tako vsebujejo nov katalog uradniških nazivov in uradniških delovnih mest ter nov katalog strokovno tehničnih delovnih mest, drugačno številčenje prilog, ki vsebujejo uradniške nazive in uradniška delovna mesta, položaje ter strokovno tehnična delovna mesta. Novela uredbe vsebuje tudi natančnejšo določitev obveznosti objave sistemizacije delovnih mest kot enega izmed pogojev za njeno veljavnost ter izrecno obveznost zagotovitve dostopa do celotne vsebine sistemizacije vsem zaposlenim v organu, razen če zakon ne določa drugače.

UREDBA O OBDELAVI BIOLOĹ KO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

 

Vlada je izdala Uredbo o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov in nadomešča Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost.

Uredba ohranja strukturo in vsebino Pravilnika o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost glede kompostiranja biološko razgradljivih odpadkov, dopolnjuje pa ga glede drugih načinov obdelave biološko razgradljivih odpadkov tako, da so glede vsebine dodane določbe, ki urejajo:

- predelavo biološko razgradljivih odpadkov v bioplin,

- ravnanje s pregnitim blatom iz anaerobne razgradnje biološko razgradljivih odpadkov,

- ravnanje s stabiliziranimi biološko razgradljivimi odpadki, ki so obdelani v napravi za mehansko-biološko obdelavo odpadkov, in

- prekrške v zvezi z ravnanjem z biološko razgradljivimi odpadki.

UREDBA O EMISIJI SNOVI PRI ODVAJANJU IZCEDNE VODE IZ ODLAGALIŠ茠ODPADKOV

Uredbao emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov nadomešča uredbo iz leta 2004, ki ureja posebna vprašanja v zvezi z emisijami snovi zaradi odvajanja izcedne vode iz odlagališč odpadkov. V novi uredbi se veljavnost določb razširja tudi na naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki, ki so v skladu s predpisom, ki ureja odpadke iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin, jalovišča in druga odlagališča za odlaganje rudarskih odpadkov.

S predlogom nove uredbe so odpravljene pomanjkljivosti slovenske zakonodaje iz uradnega opomina Evropske komisije, s katerim je opozorila Republiko Slovenijo, da ukrep za prenos člena Direktive Sveta o odlaganju odpadkov na odlagališčih glede monitoringa vplivov na okolje vključuje samo odlagališča nenevarnih in nevarnih, ne pa tudi inertnih odpadkov. Z uredbo so izpolnjene tudi zahteve v zvezi s prenosom Direktive o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti.

Določbe uredbe se bodo uporabljale pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, če obratovanje naprave izpolnjuje zahteve te uredbe.

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O ODLAGANJU ODPADKOV NA ODLAGALIĹ čŒIH 

S spremembami uredbe se v slovenskem pravnem redu popravlja nepravilno prenesena določba Evropske zakonodaje glede odlaganja odpadkov na odlagališče, ki je zadevala samo odlagališča nenevarnih in nevarnih, ne pa tudi inertnih odpadkov. S spremembami uredbe je urejeno tudi upoštevanje meril, ki opredeljujejo stabilizirane biološko razgradljive odpadke, obdelane z mehansko-biološko obdelavo. Podlaga za dopolnitev uredbe z zahtevo po upoštevanju meril za ugotavljanje stabilizacije mehansko-biološko obdelanih odpadkih sicer ne izhaja iz harmoniziranih aktov EU na področju ravnanja z odpadki, ampak je povzeta po nacionalnih standardih na področju ravnanja z odpadki, ki jih imajo v svojem pravnem redu nekatere države članice EU (npr. Avstrija, Nemčija).

POROčŒILO O DELU KOMISIJE ZA PRITOŽBE IZ DELOVNEGA RAZMERJA PRI VLADI RS ZA LETO 2007

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih je bila leta 2003 ustanovljena Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS, ki odloča o pritožbah zoper odločitve o pravicah ali obveznostih iz delovnega razmerja javnega uslužbenca, o zahtevah za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja in o drugih vprašanjih, kadar zakon tako določa. Navedena Komisija odloča za javne uslužbence pri organih državne uprave, pri pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Strokovno-tehnične naloge za Komisijo opravlja Ministrstvo za javno upravo, ki je tudi pripravilo Poročilo o delu Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS za leto 2007.

Navedeno poročilo vsebuje podatke o številu prispelih in rešenih pritožb, zahtev za odpravo kršitev iz delovnega razmerja in predlogov za razveljavitev individualnih aktov po strukturi zadev, organih in predlagateljih.


< SEMINAR ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V LITIJI