08.11.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 8. 11. 2012 - Vlada RS se je na 36. redni seji med drugim seznanila s prvim poročilom o poplavah v Republiki Sloveniji med 4. in 7. novembrom 2012 ter z informacijo o poteku priprav programov Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma.


 

 

Prvo poročilom o poplavah v Republiki Sloveniji med

4. in 7. novembrom 2012 

Poročilo

obravnava do zdaj znane posledice, ki so jih povzročile poplave med 4. in 7. novembrom

2012 v 103 občinah v Severnoprimorski, Gorenjski, Koroški, Ljubljanski,

Zahodnoštajerski, Vzhodnoštajerski, Podravski, Posavski in Zasavski regiji, ter

ukrepe za njihovo odpravo. Poročilo temelji na poročilih pristojnih državnih

organov in organov lokalnih skupnosti, poročilih o intervencijah reševalnih

služb, gasilcev in Civilne zaščite ter poročilih izpostav Uprave Republike

Slovenije za zaščito in reševanje. Pri pripravi poročila so upoštevani tudi

podatki o vseh vidikih delovanja (meteorologija, hidrologija, upravljanje voda)

Agencije Republike Slovenije za okolje, Ministrstva za kmetijstvo in okolje,

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter Ministrstva za notranje zadeve.

Vlada

Republike Slovenije je ocenila, da je bilo aktiviranje poklicnih in zlasti

prostovoljnih gasilcev, Civilne zaščite in drugih prostovoljnih in poklicnih

reševalnih služb, Slovenske vojske, Policije, javnih gospodarskih družb ter

drugih služb in organov, še posebej tistih, ki upravljajo različno

infrastrukturo na vseh ravneh upravljanja ob naraščanju vodotokov, reševanju in

odpravi posledic poplav, pravočasno, njihovo delovanje pa organizirano,

prizadevno in učinkovito. Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči za

zagotovitev osnovnih razmer za življenje na prizadetih območjih Vlada Republike

Slovenije izreka vsem, zlasti pa občanom in prostovoljnim gasilcem, posebno

priznanje.

Na seji je

Vlada RS sprejela naslednje sklepe: Vlada

Republike Slovenije je pooblastila Ministrstvo za finance, da pripravi predlog

sklepa o povračilu nujnih intervencijskih stroškov, ko bodo le-ti dokončni.

Izplačilo se izvede iz državnega proračuna za leto 2012. Ocenjuje se, da je za

najnujnejšo interventno sanacijo vodotokov, državnih in občinskih cest ter

druge infrastrukture v letošnjem letu potrebnih cca 10.000.000,00 €.

Vlada

Republike Slovenije je odločila, da se kot prvi interventni ukrepi zagotovijo :

• za

sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev (kurjava, prehrambenih paketov,

ozimnica, odeje, oblačila…) za prizadeto prebivalstvo, za Rdeči križ Slovenije

sredstva v višini 750.000,00 € in Karitas v višini 750.000,00 €, ki bosta

prizadetim dodeljevala sredstva v sodelovanju z občinami;

• za zagotovitev

najnujnejših posegov na področju prizadetih gospodarskih družb sredstva v

višini 4.400.000,00€ (od tega zagotovi MGRT z notranjimi prerazporeditvami 1,4

mio €, MF pa 3,0 mio €).

Vlada

Republike Slovenije je s sklepom naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje,

da Stalna slovensko - avstrijska komisija za Dravo pripravi poročilo o

pravilnosti izvajanja postopkov napovedovanja pretokov reke Drave v času

izrednega dogodka.

Vlada RS je

ugotovila, da veljavna davčna zakonodaja omogoča, da se davčnim zavezancem, ki

so zaradi posledic naravnih nesreč v izrednih težavah, plačilo davčnih

obveznosti odpiše ali preloži, zato je naložila Ministrstvu za finance, da izda

v roku sedmih dni potrebna navodila za enoten pristop pri upravičenem odpisu

davčnih obveznosti prizadetim na vplivnem območju neurja.

Vlada RS

ugotavlja, da je projekt izgradnje nasipov na reki Dravi na območju občine

Duplek uvrščen v nabor projektov, ki se bodo financirali iz kohezijskega sklada

v letu 2013. Vlada nalaga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da pospeši

postopke za realizacijo projekta. Vlada RS je

naložila pristojnim ministrstvom in vladnim službam ter Upravi Republike

Slovenije za zaščito in reševanje, da skupaj z občinami pospešijo pripravo ocen

škode in jih v najkrajšem možnem času predložijo Vladi republike Slovenije v

potrditev.

Glede na

poročilo je stanje na prizadetih območjih po do zdaj zbranih podatkih

naslednje:

- prizadetih/poplavljenih/poškodovanih je 3608

stanovanjskih objektov, 658 upravnih in gospodarskih objektov ter 10 šol;

- evidentiranih je 397 zemeljskih plazov;

- pri reševanju in odpravljanju posledic poplav je v

obdobju med 4. in 7.11. 2012 sodelovalo 20.048 pripadnikov sil za zaščito in

reševanje, in sicer 14.676 gasilcev, 1596 pripadnikov CZ, 548 policistov, 1402

vojaka ter 1826 drugih oseb (delavci komunalnih in elektro služb, prostovoljci

in drugi). V reševanje so vključeni tudi pripadniki drugih reševalnih služb

(taborniki, skavti, gorski reševalci, podvodni reševalci itn.);

- iz logističnih centrov URSZR je bilo do vključno 7.

11. 2012 izdanih 27.400 protipoplavnih vreč, 10 motornih žag, 42 črpalk, dva

čolna, 170 lopat, 50 metel, šest agregatov, 120 parov gumijastih škornjev, 30

pelerin in 90 kompletov za začasno namestitev ogroženih prebivalcev.

Ocena

neposredne škode bo glede na obseg nesreče obsegala škodo na kmetijskih

zemljiščih, gospodarstvu, gradbenih inženirskih objektih (transportna

infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), vodotokih in

stavbah. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na podlagi 54.

člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode 7. 11. 2012 že pozvala 103

občine, Agencijo RS za okolje, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

ter Zavod za gozdove Slovenije, naj začnejo ocenjevanje škode na kmetijskih

zemljiščih in gozdovih, delne škode na stavbah ter škode na gradbenih

inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi,

vodni objekti in drugo). Po predhodni oceni škoda bistveno presega višino, ki

je določena kot limit za možnost pomoči države (0,3 promila načrtovanih

prihodkov državnega proračuna – 2.382.725,36 EUR). Zbiranje vlog oškodovancev

mora biti končano najpozneje do 5. 12. 2012.  

Po podatkih

Ministrstva za infrastrukturo in prostor je trenutno ocenjena škoda na

železniški infrastrukturi, na področju energetike (Dravske elektrarne, Soške

elektrarne) in na področju državne cestne infrastrukture skupaj 32.313.450,00

EUR. Po podatkih

Ministrstva za kmetijstvo in okolje je trenutna škoda na vodotokih ocenjena na

135.203.400,00 EUR.  

V oceno

škode se šteje tudi:

- škoda na lokalni infrastrukturi, ki jo ocenjujejo

občinske komisije za ocenjevanje škode in za katero je 91 občin že posredovalo

prvi pregled poškodovanih lokalnih cest in mostov (1060 odsekov cest v skupni

ocenjeni dolžini 2402,75 km ter devet mostov);

- škoda v gospodarstvu (zaloge in izpad prihodka), ki

jo ocenjuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;

- škoda na kulturni dediščini, ki jo ocenjuje Zavod

za varstvo kulturne dediščine;

- škoda na gozdnih cestah, ki jo ocenjuje Zavod za

gozdove Slovenije.

Več si lahko preberete TU.


< DRAVA, SAVA IN SOČA Z REKORDNIMI PRETOKI