10.07.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 5. 7. 2012 - Vlada RS je na svoji 21. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, predlog novele Zakona o splošnem upravnem postopku, prenovljen Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013, novelo Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino ter konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2011.


 

 

Predlog novele Zakona o stvarnem

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

Vlada RS je dne 23. 2. 2012 odločila, da se ustavijo

vse aktivnosti v zvezi s konstituiranjem javnega sklada, kar pomeni da naloge

ravnanja z nepremičnim premoženjem države v skladu s predpisi še naprej

opravljajo njegovi sedanji upravljavci.  

Z novelo zakona se odpravlja različna ureditev v

zvezi s sklepanjem pravnih poslov glede nepremičnega premoženja, ki jih

upravljavci niso predvideli v sprejetih načrtih ravnanja za tekoče leto. 12.

člen ZSPDSLS namreč določa izjemo, po kateri lahko upravljavci državnega

premoženja ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev sklepajo pravne

posle  v zvezi z nepremičnim premoženjem,

ki ni vključeno v načrt pridobivanja oziroma razpolaganja z nepremičnim

premoženjem, po drugi strani pa takšna izjema za samoupravne lokalne skupnosti

ne velja. Navedeno razliko odpravlja predlagana novela ZSPDSLS, ki tako

izenačuje položaj države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Novela

zakona prav tako odpravlja pripravo načrtov najemov nepremičnega premoženja ter

načrtov ravnanja s premičnim premoženjem države. Upravljavci stvarnega

premoženja bodo tako za leto 2013 pripravljali le načrt pridobivanja in načrt

razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ne pa tudi načrta najemov nepremičnega

premoženja. Takšno rešitev je že za leto 2012 normiral Zakon o spremembah in

dopolnitvah Zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2011 in 2012,

sprejet v mesecu maju 2012. Takšna ureditev daje upravljavcem nepremičnega premoženja

možnost hitrega prilagajanja razmeram na trgu najemov in oddaje v najem

poslovnih prostorov, kar se je izkazalo za nujno zlasti v zadnjem obdobju, ko

podjetja zaradi slabega poslovanja najetih poslovnih prostorov ne potrebujejo

več, najemnih pogodb za izpraznjene poslovne prostore pa upravljavci niso mogli

sklepati, saj ti niso bili predvideni v veljavnem načrtu ravnanja za tekoče

leto.  

Z novelo

ZSPDSLS se uresničuje Program ukrepov za spodbujanje gospodarstva – Paket št.

2, ki ga je Vlada RS potrdila dne 31. 5. 2012. Slednji med drugim določa, da je

potrebno odpraviti ovire pri nefleksibilnosti prodaje zemljišč v industrijsko

obrtnih conah, ki so v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti ter omogočiti

njihovo prodajo oziroma oddajo v najem na podlagi kriterijev, ki so po

programih občin, pomembni za njihov razvoj (število novih delovnih mest, razvoj

pomembnih gospodarskih panog, visoka dodana vrednost investicij, vpeljava novih

tehnologij, inovacij, večja konkurenčnost…). Navedenemu cilju novela ZSDPSLS

sledi tako, da ureja možnost prodaje zemljišč v industrijsko obrtnih conah pod

ocenjeno vrednostjo ter možnost oddaje takih zemljišč v najem pod ocenjeno

najemnino, pri čemer pa novela določa tudi pogoje in postopek za sklenitev

tovrstnih pravnih poslov.  

Predmet

novele ZSPDSLS je tudi ureditev neodplačnih prenosov nepremičnega premoženja v

lasti države na samoupravne lokalne skupnosti in neodplačnih prenosov

nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti v last države. Novela

ZSPDSLS tako določa, da se v primeru pogodbenega razmerja med državo in

samoupravno lokalno skupnostjo šteje, da je javni interes izpolnjen s samim

prenosom nepremičnega premoženja – posebno določilo glede javnega interesa v

pogodbi o neodplačnem prenosu ni potrebno – prav tako pa ni potrebno vpisati

prepovedi odtujitve in obremenitve v korist odsvojitelja v zemljiško knjigo.

Novela v prehodnih in končnih določbah posega tudi v že sklenjene pogodbe o

brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja tako, da se štejejo obveznosti

glede zagotavljanja javnega interesa za izpolnjene s trenutkom uveljavitve

novele ZSPDSLS.

Več si lahko preberete TU.


< SLOVENIJA POSPEŠENO ČRPA EVROPSKA KOHEZIJSKA SREDSTVA