26.07.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 26. 7. 2012 - Vlada RS je na svoji 24. redni seji med drugim opravila splošno razpravo o pripravi proračunov za leti 2013 in 2014, sprejela Uredbo o povračilu stroškov prevoza za funkcionarje ter se seznanila z vsebino Dogovora  o načinu zagotovitve enotne razlage Aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti oziroma poklicev, sklenjenimi po sprejetju ZUJF, ki urejajo povračila stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke.


 

 

Predlogi proračunov za

leti 2013 in 2014

 O natančnejšem razrezu proračunov za prihodnji dve leti bo vlada

odločala na eni od prihodnjih sej.

Uredba

o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje

Področje povračila stroškov prevoza na delo in z

dela je za javne uslužbence urejeno v Aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti

in poklicev ter v Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti RS,

ki področje povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela urejajo podrobneje,

kot je to za funkcionarje urejeno v Zakonu o uravnoteženju javnih financ

(ZUJF). Sedmi odstavek 168. člena ZUJF določa pravno podlago, da se tudi za

funkcionarje ta materija uredi podrobneje, in sicer z uredbo Vlade, s čimer se bo

zagotovilo nemoteno izvajanje obveznosti delodajalca glede povračil stroškov

prevoza na delo in z dela v praksi.

Vlada bo v odvisnosti od razlag kolektivnih pogodb

glede natančnejše ureditve področja povračil stroškov prevoza na delo in z dela

za javne uslužbence, oziroma sprememb ureditve tega področja za javne

uslužbence, zaradi zagotovitve enake obravnave javnih uslužbencev in

funkcionarjev glede tega vprašanja, predlagala ustrezne dopolnitve oziroma

spremembe te uredbe. 

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu.

Informacija

o vsebini Dogovora o načinu zagotovitve enotne razlage Aneksov h kolektivnim

pogodbam dejavnosti oziroma poklicev, sklenjenimi po sprejetju ZUJF, ki urejajo

povračila stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke

Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in

poklicev, ki so bili sklenjeni po sprejetju ZUJF, urejajo povračila in druge

prejemke iz delovnega razmerja, pri čemer pa različni aneksi vključujejo povsem

identične določbe glede ureditve prejemkov in drugih povračil. To bi lahko

pomenilo, da bi komisije oziroma odbori za razlago posamezne kolektivne pogodbe

različno razlagale povsem identične določbe kolektivnih pogodb.

Z namenom zagotovitve enotne razlage identičnih

določb sta vladna in sindikalna stran na seji pogajalske komisije 19. 7. 2012

uskladili besedilo Dogovora. Sindikalna stran pa podpis Dogovora pogojuje z

uskladitvijo stališč vladne in sindikalne strani glede povračila stroškov prevoza

na delo in z dela. 24. 7. 2012 je bil predviden ponovni sestanek ožje delovne

skupine, na katerem si bodo predstavniki vladne in sindikalne strani

prizadevali doseči uskladitev glede odprtih vprašanj, vezanih na povračilo

stroškov prevoza na delo in z dela. Na ta način bi bili izpolnjeni vsi pogoji

za sklenitev Dogovora.      

Dogovor vključuje rešitev, da bi enotno razlago, ki

bi veljala za vse kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev v sodelovanju s

predstavniki komisij/odborov za razlago posamezne kolektivne pogodbe,

sprejemala komisija za razlago kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti.

***


< POOSTREN INŠEKCIJSKI NADZOR NAD RAVNANJEM S KOMUNALNIMI ODPADKI