29.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 29. 1. 2009 – Vlada RS je na svoji 10. redni seji med drugim sprejela Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje terUredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Prav tako pa je Vlada RS dodelila finančna sredstva za odpravo posledic neurja s poplavo z dne 18. 9. 2007.Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje

Uredba je nastala na podlagi zahtev Priloge II Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje. Namen Uredbe je določitev meril za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov določenih planov na okolje v postopku presoje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe planov na okolje.

Merila, ki jih mora pri ocenjevanju verjetnosti pomembnejših vplivov planov na okolje upoštevati okoljsko ministrstvo so določena za:
· vse plane, za katere v skladu s predpisi o varstvu okolja ni zahtevana izvedba postopka presoje vplivov na okolje, niti se zanje ne zahteva presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave;
· vse plane, ki določajo rabo majhnih območij na lokalni ravni;
· manjše spremembe planov.

V postopku ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov navedenih planov na okolje se mora ministrstvo, na podlagi organizacijami 42. člena Zakona o varstvu okolja, posvetovati z resornimi ministrstvi. Pri tem mora upoštevati časovni okvir, kot ga za pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov planov določajo predpisi, ki urejajo postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Novela uredbe vključuje organizacijske spremembe na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za zunanje zadeve.

S temi spremembami se bo na Ministrstvu za notranje zadeve zaradi reorganizacije dela in narave nalog iz Direktorata za upravno notranje zadeve izločil Sektor za migracije in integracijo ter Sektor za azil ter združil v nov Direktorat za migracije in integracijo.

Na Ministrstvu za zunanje zadeve se bo zaradi reorganizacije dela razdružil obstoječi Direktorat za načrtovanje politik in politično multilateralo v dva nova direktorata, in sicer Direktorat za multilateralne in globalne zadeve ter Direktorat za gospodarsko diplomacijo in razvojno sodelovanje.

Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se bo zaradi reorganizacije dela razdružil obstoječi Direktorat za znanost in visoko šolstvo v dva nova direktorata in sicer Direktorat za znanost in Direktorat za visoko šolstvo. Zaradi narave nalog se bo ustvaril tudi nov Direktorat za investicije, ki se bo ukvarjal z neposrednim vodenjem investicij na področju znanosti, študentskih domov in NUK, posredno pa bo sodeloval pri vodenju investicij na področju visokega šolstva. Novi direktorat bo imel pomembno vlogo tudi na področju črpanja strukturnih skladov, vključil pa se bo s sodelovanjem ARRS v pripravo pregleda velike raziskovalne opreme in izdelave strategije za čim učinkovitejšo izkoriščenost le-te in pripravo načrta nabave nove opreme. Direktorat se bo ukvarjal z vodenjem denacionalizacijskih postopkov, sodelovanjem pri pravnem urejanju podeljevanja stavbnih pravic, služnosti, vzpostavljanju najemnih razmerij, odprodajo državnega premoženja in podobnih zadev s področja upravljanja državne lastnine povezano z upravljavci.

Dodelitev sredstev zaradi posledic neurja s poplavo z dne 18. 9. 2007

Vlada RS je na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in skladno s programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavo dne 18. 9. 2007, dodelila sredstva proračunske rezerve za obnovo 64 stanovanjskih stavb v lasti zasebnega prava, v skupni višini 217.688,95 evrov.

* * *


< POSVET O TEŽAVAH PRI IZVAJANJU JAVNIH SLUŽB