29.02.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 29. 2. 2012 - Vlada RS je na svoji 4. redni seji med drugim sprejela Izhodišča za pripravo predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012. Poleg tega je sprejela predloge stališč RS k zadevam: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih, Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih pogodb.


 

 

Izhodišča za pripravo predlog

rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 201

Osnovni razlog za pripravo rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto

2012 so nerealno načrtovani odhodki in preoptimistično ocenjeni prihodki v

sprejetem proračunu za leto 2012. Sprejeti proračun namreč temelji na na povedi

UMAR iz septembra 2010.

S predlogom rebalansa proračuna država sledi cilju, da se primanjkljaj

proračuna države v letu 2012 zniža na raven 3% bruto domačega proizvoda. Za

dosego tega cilja, je potrebno z rebalansom državnega proračuna za leto 2012

znižati skupni obseg proračunskih odhodkov na

raven okoli 8.897 mio EUR oziroma za 1.221 mio EUR manj, kot je to predvideno v

sprejetem proračunu.

Ministrstvu za pravosodje in javno upravo in Ministrstvu za zunanje zadeve

je naloženo, da zbereta podatke po

neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna države o določenih izdatkih

proračuna države v preteklem letu. Navedene podatke je nujno potrebno

pridobiti, saj bo le z analizo izdatkov tako neposrednih kot tudi posrednih

uporabnikov proračuna države mogoče racionalizirati delovanje javne uprave.

Največji vpliv na primankljaj imajo obveznosti trajnega značaja, predvsem

izdatki za financiranje  z zakoni in

drugimi predpisi določenih obveznosti. Iz navedenega razloga je v Izhodiščih

določeno, da morajo vsa ministrstva

preučiti veljavne predpise in predlagati spremembo zakonov tako, da se bodo

le-ti posredovali v sprejem državnemu zboru hkrati s predlogom rebalansa

proračuna države v največji možni meri. Na ta način se bodo izdatki blagajn

javnega financiranja trajno znižali, takšna ureditev pa je tudi v skaldu z

zahtevami Evropske komisije, ki zavzema stališče, da z interventnimi ukrepi ni

mogoče zagotoviti dolgoročne vzdržnosti javnih financ.

Določa se še ukrep začasnega zadržanja izvrševanju proračuna države in

sicer, da o začetku postopka javnega razpisa za dodelitev sredstev za

spodbujanje prioritetnih, razvojnih in drugih nalog iz državnega proračuna,

katerega izvedba in financiranje je v pristojnosti neposrednega ali posrednega

uporabnika proračuna države, odloči Vlada Republike Slovenije, na predlog

pristojnega ministrstva, z izdajo soglasja. Vsi ukrepi, ki so bili določeni s

sklepom vlade dne 12. januarja 2012, ostajajo do uveljavitve rebalansa.

Ministrstvo

za finance v času priprave rebalansa proračuna prejema veliko predlogov, na

kakšen način naj država varčuje. V širšo javno razpravo, v kateri že

sodelujejo ekonomisti, gospodarstveniki, predstavniki sindikatov, želimo

vključiti tudi mnenja državljanov.  Ministrstvo

za finance je v razpravo glede varčevanja države vključilo tudi širšo javnost

in bo v ta namen na e-naslov Mf.varcujmo-pametno@mf-rs.si,

prejemalo pobude vseh, ki čutijo

odgovornost do skupnega denarja, vidijo inovativne možnosti za prihranke ali pa

morda zaznavajo negospodarno trošenje na nivoju države oziroma lastne javne

ustanove. Več informacij je na voljo na spletni strani Ministrstva za finance.

Več si lahko preberete TU.


< NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK O NEJASNOSTI POJASNIL GLEDE SUBVENCIJE STARŠEM ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA