09.03.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 8. 3. 2012 - Vlada RS je na svoji 5. redni seji med drugim potrdila Predlog za začetek postopka za spremembo 148. člena Ustave RS z osnutkom Ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave RS, izdala novelo Uredbe o zelenem javnem naročanju ter se seznanila s stanjem na področju črpanja evropskih sredstev.


Predlog za začetek postopka za spremembo 148. člena

Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o spremembi 148. člena

Ustave Republike Slovenije

Predlagana sprememba

148. člena Ustave republike Slovenije vzpostavlja okvir za zagotavljanje

vzdržnosti javnih financ, poskrbi za aciklične učinke in zagotavlja neodvisen

fiskalni nadzor nad proračuni pred njihovim sprejemom. Predlog sledi zgledom

Ĺ vice in Nemčije, kjer so podobna ustavna določila v preteklosti že sprejeli,

zato so bile te države na krizo mnogo bolje pripravljene. 

Predlagana

rešitev se razlikuje od rešitve s fiksno zapisano zgornjo mejo zadolževanja

zlasti v treh bistvenih značilnostih:

1. psihološki vidik fiksne meje: z mejo se ne

ukvarjamo, dokler nismo blizu nje, takrat pa ni mogoče več rešiti problema

in zato popravimo mejo (to se npr. redno dogaja v Združenih državah

Amerike, nazadnje poleti 2011),

2. v časih visoke gospodarske rasti ni motivacije

za varčevanje, zato dolgoročno ne zmanjšujemo ravni zadolženosti in

ostajamo obremenjeni z visokimi obrestmi,

3. fiksna meja otežuje fleksibilnost proračunov v

časih gospodarske krize, ko bi bil proračunski primanjkljaj upravičen.

Rešitev z

zahtevo po izravnanem proračunu in fiskalnem pravilu (proticiklično delovanje)

odpravlja vse navedene slabosti ter je ne le dolgoročno finančno ugodna (saj se

zadolženost dolgoročno zmanjšuje), temveč tudi socialno ugodneje za čas krize,

ko niso zahtevane tolikšne omejitve javne porabe.

Na podlagi

navedenega so cilji predlagane spremembe ustave naslednji:

- zagotoviti vzdržne javne finance;

- zagotoviti okvir za učinkovito upravljanje z

javnimi financami;

- zagotoviti makroekonomsko stabilnost ter

trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj;

- zagotoviti pravni okvir, ki v primeru večjih

naravnih nesreč dopušča izravnavo proračuna s primanjkljajem.

Cilji predloga za začetek postopka za spremembo 148. člena

Ustave RS z osnutkom Ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave RS so:

- zagotoviti vzdržne javne finance;

- zagotoviti okvir za učinkovito upravljanje z

javnimi financami;

- zagotoviti makroekonomsko stabilnost ter

trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj;

- zagotoviti pravni

okvir, ki v primeru večjih naravnih nesreč dopušča izravnavo proračuna s

primanjkljajem.

USTAVNI ZAKON O

SPREMEMBI 148. čŒLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

V Ustavi

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in

68/06) se 148. člen spremeni tako, da se glasi:

148. člen (proračun)

Vsi

prejemki in izdatki sektorja države za financiranje javne porabe morajo biti

zajeti v njihovih proračunih.

Prihodki in

odhodki  proračunov sektorja države

morajo biti brez zadolževanja uravnoteženi ali pa morajo prihodki presegati

odhodke.

čŒe v

posameznem letu odhodki presežejo prihodke, se primanjkljaj v celoti pokrije s

presežki drugih let. Državni

zbor lahko z zakonom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino glasov vseh

poslancev, določi, da se v proračunih sektorja države izkazuje primanjkljaj,

kadar je to potrebno za odpravo večjih posledic naravnih in drugih nesreč ali

drugih izjemnih okoliščin, ki imajo pomembne finančne posledice za sektor

države.

čŒe proračun

ni sprejet do prvega dne, ko ga je potrebno začeti izvrševati, se upravičenci,

ki se financirajo iz proračuna, začasno financirajo po prejšnjem proračunu.

Način

izvedbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ureja zakon, ki ga

sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev.

Več si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje Vlade.


< V ZDRUŽENJU OBČIN SLOVENIJE MENIMO, DA JE KONCEPT LOKALNE SAMOUPRAVE DOBER