01.03.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 28. 2. 2013 - Vlada RS je na 52. redni seji med drugim sprejela Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, predlog novele Zakona o voznikih, predlog novele Zakona o cestah, predlog novele Zakona o prevozih v cestnem prometu, Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013. Vlada RS je sprejela tudi mnenja o predlogu novele Zakona o lokalnih volitvah ter predlogu novel Zakona o lokalni samoupravi, ki so jih v zakonodajni postopek vložile poslanske skupine.


 

 

Uredbo o razvrščanju

objektov glede na zahtevnost gradnje 

Glavni namen uredbe je odprava administrativnih ovir in bremen za

investitorje in upravne organe. Uredba določa širok nabor nezahtevnih objektov,

za katere investitor pridobi gradbeno dovoljenje po enostavnejšem postopku. Ta

postopek je hiter in za investitorja bistveno cenejši, ker v njem ni treba

priložiti projektne dokumentacije. Tako se bo olajšal in pospešil zagon

nekaterih investicij. Določen je namreč večji nabor enostavnih objektov, za

katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.  

Ocenjujejo, da se število objektov, ki bodo po novem sodili med

enostavne objekte, povečalo za približno 35 %, število objektov, ki bodo po

novem sodili med nezahtevne objekte pa naj bi se povečalo za preko 50%. S tem

uredba dosledno sledi cilju odprave administrativnih ovir pri graditvi

objektov.  

Na Inšpektoratu, pristojnemu za področje graditve objektov ocenjujejo,

da se bo zaradi nove uredbe število postopkov, ki jih vodijo zaradi gradnje

enostavnih objektov zmanjšalo do 30%. Uredba na ta način uvaja neke vrste »mini

legalizacijo«.  

Nova uredba objekte razvršča glede na zahtevnost gradnje na zahtevne,

manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte.

· Enostavni objekti

gradbenega dovoljenja namreč ne potrebujejo,

· Za nezahteven objekt se

izda gradbeno dovoljenje, ki ne vsebuje projektne dokumentacije,

· Za manj zahtevne in

zahtevne objekte se izda gradbeno dovoljenje na podlagi izdelane projektne

dokumentacije.

· Uredba natančneje

določa, kaj se šteje za vzdrževanje objekta, ki se lahko opravi brez upravne

odločbe.

· Zaradi dejstva, da mnogi

(starejši) prostorski akti ne vsebujejo določb o umeščanju in oblikovanju

nezahtevnih in enostavnih objektov, uredba določa tudi splošna pravila

umeščanja v prostor.

· uredba v prilogah 1, 2,

in 3 bolj jasno razvršča posamezne objekte. V prilogi 2 , ki razvršča enostavne

in nezahtevne objekte so dodana tudi pravila za razvrščanje, zato da v praksi

ne bo prihajalo do različnega tolmačenja.

Predlog uredbe je usmerjen v enostavnejšo, hitrejšo in cenejšo pot do

izvedbe gradbene investicije ob upoštevanju gradbenotehničnih predpisov. V več

primerih kot doslej bo mogoče investicije izvesti brez gradbenega dovoljenja in

posledično brez projektne dokumentacije oziroma z manjšim obsegom. Pocenitev

investicij bo imela pozitiven vpliv na trenutno gospodarsko situacijo.

Primerjava gradnje po stari in novi ureditvi: www.mzip.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/7343/

Več si lahko preberete TUKAJ.


< OCENJEVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V PRIMERU PRENEHANJA MANDATA OCENJEVALCA