17.02.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 2. 2011 – Vlada RS je na 121. redni seji med drugim sprejela mnenja o zahtevi Združenja občin Slovenije za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 42. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012. Sprejela je tudi Predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju. Za tretjo obravnavo v državnem zboru je Vlada določila besedilo Predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, amandmaja vlade in uskladitveni amandma ter potrdila dispozicijo za pripravo Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2013 – 2020.


 

Mnenja o zahtevi Združenja občin Slovenije za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 42. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012

 

Združenje občin Slovenije v zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbija 42. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, saj je po oceni Združenja občin Slovenije v neskladju z 9., 138., 140. in 142. členom Ustave. Kot razlog za navedeno trditev Združenje občin Slovenije, v obrazložitvi zahteve, med drugim navaja, da sta se reprezentativni združenji, s predstavniki vlade, na temo pogajanj o višini povprečnine za leti 2011 in 2012 sestali samo enkrat, in da dogovor o višini povprečnine ni bil sklenjen. Poleg navedenega Združenje občin Slovenije poudarja, da pri izračunu povprečnine za leti 2011 in 2012 ni bila upoštevana pravilna metodologija za izračun povprečnine, ki jo določa Zakon o financiranju občin, saj ni bila upoštevana pričakovana inflacija.

 

V mnenju o zahtevi Združenja občin Slovenije za oceno ustavnosti 42. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, so poudarjeni ukrepi, ki jih je v preteklem letu sprejela vlada za zniževanje javnofinančnih odhodkov, prav tako pa tudi podatki, ki dokazujejo, da je vlada pri določitvi višine povprečnine za leti 2011 in 2012 temeljito preučila finančni položaj države kot tudi občin. Pri tem je vlada med drugim ugotovila, da:

1. da iz podatkov občin za zadnja tri leta izhaja zelo ugodna rast razpoložljivih prihodkov občin,

2. da v letu 2010 niso bili sprejeti predpisi, ki bi občinam nalagali nove finančne obveznosti,

3. da je mogoče ob upoštevanju makroekonomskih izhodišč realno pričakovati, da bodo prihodki občin v letu 2011 in 2012 rasli nad obsegom predvidene inflacije,

4. da je izključena možnost, da bi izvršilna veja oblasti brez zakonskih okvirjev samostojno urejala vprašanja, ki sodijo v pristojnost zakonodajalca.

 

Prav tako iz mnenja izhaja, da Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2011 in 2012 ne posega v ustavne pravice lokalne samouprave, saj država kljub finančni krizi, ki jo je prizadela v preteklih dveh letih, ni zmanjšala obsega sredstev za financiranje nalog lokalnih skupnosti, pač pa je ta obseg ohranila na višini, enaki letu 2010.

 

Za tretjo obravnavo v državnem zboru določeno besedilo Predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, amandmaja vlade in uskladitveni amandma

 

Besedilo predloga zakona vključuje sprejete amandmaje v drugi parlamentarni obravnavi, amandmaja vlade pa se nanašata na 20. in 28. člen omenjenega zakona.

 

20. člen določa ustanoviteljstvo regionalnih razvojnih agencij, kjer vlada kot ustanoviteljice predlaga samo občine. Država lahko v ustanoviteljstvo vstopi le v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, če regionalna razvojna agencija izvaja posamezne ukrepe razvojne podpore, in v Pomurski regiji, kjer se izvaja posebni razvojni zakon. Pri 28. členu, s katerim so bile v drugem branju v državnem zboru v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo uvedene davčne olajšave, pa vlada z amandmajem predlaga prehodno ureditev do ureditve tega vprašanja z davčno zakonodajo.

 

Več si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje Vlade.


< 13. REDNA SKUPŠČINA ZOS