22.05.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE 22. MAJ 2008

Na današnji 170. redni seji Vlade so med drugim sprejeli tudi mnenje o mnenju Državnega sveta RS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin - skrajšani postpek - EPA 2008 - IV in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije in predlog Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence.


SEJA VLADE 22. MAJ 2008


<TT>Predlog Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence</TT>


S spremembami ZSPJS (30. junija 2007) se je na novo in na bolj pregleden način uredilo celotno poglavje o delovni uspešnosti. Tako se sedaj jasno ločijo posamezne vrste plačil za delovno uspešnost, prav tako pa je uvedeno jasno poimenovanje vrst delovnih uspešnosti. Določene so tri vrste plačil za delovno uspešnost in sicer za redno delovno uspešnost, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Vlada RS se je z navedenimi spremembami ZSPJS zavezala, da bo ob uveljavitvi novega plačnega sistema v javnem sektorju, sprejela novo uredbo, ki bo enotno, za celoten javni sektor (razen za sodnike in državne tožilce, za katere je delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela določena v ZSPJS in državne pravobranilce, ki imajo to delovno uspešnost urejeno v posebni uredbi, za javne uslužbence v drugih državnih organih pa to določa zakon ali splošni akt, izdan na podlagi zakona), uredila delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. Uredba tako določa pogoje in merila, vire, višino in način odločanja o sredstvih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o mnenju Državnega sveta RS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin - skrajšani postopek – EPA 2008 - IV in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije je na svoji 6. seji, dne 23.4.2008, sprejel mnenje, s katerim je podprl predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin - skrajšani postopek – EPA 2008-IV. V sprejetem mnenju je Vlada Republike Slovenije odgovorila na predloge Državnega sveta RS za dopolnitve predlaganega zakona ter pri tem poudarila, da predlogov, ki bi pomenili spreminjanje uveljavljenega sistema nadzora zakonitosti nad sklepanjem poslov zadolževanja občin, postopkov izvrševanja državnega proračuna pri sofinanciranju načrtov razvojnih programov občin in predlogov za spremembe veljavnih členov, ki niso bil predmet ustavnosodne presoje in v katere sicer predlog zakona ne posega, ne more podpreti.


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODPISALO POGODBO S PODJETJEM MICROSOFT O ZAGOTAVLJANJU LICENC MICROSOFTOVE PROGRAMSKE OPREME IN STORITEV ZA OBČINE