10.05.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 10. 5. 2012 - Vlada RS je na svoji 13. redni seji med drugim sprejela predlog ukrepov za zmanjševanje stroškov na različnih področjih, spremembo Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, stališče Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Priloge I k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o embalaži in odpadni embalaži ter predlog stališča glede Energetskega načrt za leto 2050.


 

 

Predlog ukrepov za

zmanjševanje stroškov 

 

 

Vlada RS se

je seznanila s podatki o porabi sredstev v letu 2011 in porabi sredstev v

tekočem letu z namenom znižanja odhodkov državnega proračuna na teh področjih v

prihodnjih obdobjih. 

V okviru

sprejetega predloga se je vlada seznanila s podatki o:

- realiziranih izdatkih licenčnin in drugih finančnih

obveznosti za uporabo programske in strojne opreme (informacijska tehnologija),

po posameznih neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna države;

- številu službenih vozil po posameznih neposrednih

uporabnikih s karakteristikami vozil in ločeno za službena vozila, dana v

osebno uporabo, pri katerih je podeljena tudi pravica do uporabe vozila za

neslužbene vožnje;

- številu lastnih in številu najetih parkirnih

prostorov, lokacijah parkirnih prostorov, obsegu izdatkov za najete parkirne prostore

po posameznih neposrednih uporabnikih proračuna države ter šifrah in delovnih

mestih javnih uslužbencev, ki se jim parkirno mesto zagotavlja;

- številu sklenjenih podjemnih in avtorskih pogodb in

obsegu izdatkov za sklenjene avtorske in podjemne pogodbe, po posameznih

neposrednih uporabnikih proračuna države ter

- obsegu izdatkov za študentsko delo po posameznih

neposrednih uporabnikih proračuna.  

Vlada

nalaga predstojnikom neposrednih uporabnikov proračuna države, da ponovno

preverijo smotrnost dodelitve vozil pri neposrednih in posrednih uporabnikih

proračuna države, ki sodijo v njihovo pristojnost za neslužbene namene. V

utemeljenih primerih se službena vozila praviloma lahko dodelijo le

funkcionarjem. Obstoječa službena vozila se do nadaljnjega ne nadomeščajo,

razen utemeljenih izjem, ki jih potrdi vlada na predlog ministra.       

Vlada je

predstojnikom neposrednih proračunskih uporabnikov naložila tudi, da pri

najetih parkirnih mestih neposrednih uporabnikov proračuna države in tistih

posrednih uporabnikov proračuna države, ki sodijo v njihovo pristojnost,

ugotovijo, koliko najetih parkirnih prostorov je neločljivo povezano z najetimi

poslovnimi prostori. Za parkirna mesta, ki niso neločljivo povezana z najetimi

poslovnimi prostori, se odpove najemno razmerje, razen v utemeljenih primerih,

ki jih potrdi vlada.

Vlada je

tudi določila, da neposredni in posredni uporabniki proračuna države s svojimi

zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen za avtorske

in podjemne pogodbe, za katere je tako določeno v posebnem zakonu. Za pogodbe,

ki niso določene kot izjema v prejšnjem odstavku, morajo uporabniki proračuna

države takoj zahtevati razvezo že sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodb s

svojimi zaposlenimi.      

Vlada RS

nalaga neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna države, da v letu 2012

omeji študentsko delo na obseg polovične realizacije leta 2011.

Vlada je

zadolžila ministrstvo za pravosodje in javno upravo, da pripravi novo

strategijo ravnanja z nepremičnim premoženjem države in novelacijo predpisov na

področju upravljanja z nepremičnim premoženjem. 

Na področju

informacijske tehnologije vlada določa naslednje ukrepe:

- ministrstvo za pravosodje in javno upravo

najkasneje do 30. aprila 2012 pripravi "Strategijo učinkovite državne

informatike Vlade RS", ki bo zagotavljala ukrepe za dolgoročno zniževanje

stroškov na področju informacijske tehnologije;

- za nabavo licenčne programske in strojne opreme se

izvede skupno javno naročanje. 

Več si lahko preberete TU.


< ZOS PREDLAGA PREOBLIKOVANJE DRŽAVNEGA SVETA V ZASTOPNIKA INTERESOV LOKALNIH SKUPNOSTI