17.05.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 5. 2012 - Vlada RS je na svoji 14. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ter sprejela spremembe in dopolnitve sklepa o imenovanju članov vladne pogajalske skupine.


 

 

Predlog novele Zakonao lastninskem preoblikovanju

Loterije Slovenije 

S

predlaganimi spremembami zakona se bo v svetu Fundacije za financiranje

športnih organizacij v Republiki Sloveniji zagotovila zastopanost tistih

organizacij, za sofinanciranje katerih je bila fundacija primarno ustanovljena,

to so nacionalne športne zveze.

S predlogom

zakona se spreminja administrativna pomoč za delovanje Fundacije za

financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, in sicer zaradi

dodatnega nadzora pristojnega ministrstva, racionalizacije poslovanja oz.

zmanjšanja stroškov in izboljšanja sodelovanja pri morebitnih spremembah

podzakonskih aktov fundacije.

V predlogu

sprememb in dopolnitev zakona so upoštevana tudi nekatera priporočila Komisije

za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča Republike Slovenije.  

V Svet

Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji bi

štirinajst članov predlagale nacionalne športne zveze, enega člana Skupnost

občin Slovenije, enega člana Združenje občin Slovenije, enega člana pa bi, tako

kot v trenutno veljavni ureditvi, predlagala Vlada Republike Slovenije.

Tako kot za

Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki

Sloveniji se tudi za Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki

Sloveniji določa nezdružljivost funkcij članov sveta fundacije.

Ker v

trenutni ureditvi mandat članov tistega organa fundacije, ki odloča o pritožbah

zoper odločitve sveta fundacije, ni določen, se s predlagano spremembo zakona

ta pomanjkljivost odpravlja.  

Dopolnitev sklepa o imenovanju članov vladne pogajalske

skupine

Vlada RS je namesto članice vladne pogajalske skupine mag. Darinke Ratajc, Občina

Videm pri Ptuju imenovala mag. Karin Jurše, Občina Selnica ob Dravi, sicer kot skupno predstavnico

Skupnosti in Združenja občin Slovenije.


< VIŠINA POVPREČNINE ZA DRUGO POLOVICO LETA 2012 ZNAŠA 543 EVROV