12.01.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 12. 1. 2012 - Vlada RS se je na svoji 168. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o razvojnem načrtovanju, Predloga zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, predlog novele Zakona o javnih financah, predlog novele Energetskega zakona in Operativni program varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet zunaj Mestne občine Ljubljana, ter spremenila sklep o začasnem zadržanju izvrševanja državnega proračuna za leto 2012.


 

 

Predlog zakona o razvojnem načrtovanju 

Cilj predloga

zakona o razvojnem načrtovanju je zagotoviti učinkovito in transparentno

razvojno načrtovanje, ki bo prispevalo

k bolj smotrni uporabi javnih sredstev, saj je osnovni namen prilagajanje

strukture izdatkov glede na razvojne prioritete države. Zato je vlada

sočasno z novim zakonom o javnih financah pripravila tudi zakon o razvojnem

načrtovanju. S tem je omogočeno jasnejše definiranje prioritet in ustreznejše

načrtovanje razvojnih dokumentov, ki mora biti podprto z realnimi finančnimi

viri. Oba omenjena zakona sta tako nujno medsebojno povezana v luči

okrepljenega ekonomskega upravljanja

Zakon ureja

celovit sistem razvojnega načrtovanja, ki vsebuje definicije strateških in

izvedbenih dokumentov z  odgovornimi nosilci, način usklajevanja razvojnih

politik, izvajanja, spremljanja in poročanja. Predlog zakona postavlja

hierarhijo strateških dokumentov in njihovo povezanost z javnimi financami, v

predlogu zakona pa je opredeljen tudi način spreminjanja politik in določene

posledice za ne uresničevanje ciljev.

Predlog

zakona predlaga osnovno delitev dokumentov, na eni strani delitev na strateške

in izvedbene in na drugi strani delitev glede na raven: državne, regionalne in

lokalne (teritorialna povezanost načrtovanja). Krovni strateški razvojni

dokument je Strategija razvoja Slovenije. Med strateške razvojne dokumente

spadajo tudi vsi drugi dokumenti, ki vsebujejo področne, sektorske in

horizontalne strategije (npr. nacionalni programi, resolucije). Izvedbeni

razvojni dokument Strategije razvoja Slovenije je Državni program razvojnih

politik. Med izvedbene razvojne dokumente prištevamo vse, ki se pripravljajo za

izvedbo strateških dokumentov in predstavljajo operacionalizacijo razvojnih

politik, programov in podprogramov v skladu z nacionalno zakonodajo in sprejetim

programom dela ter v skladu s sprejetimi mednarodnimi veljavnimi akti. 

Več si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje vlade.


< POJASNILO MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE IN MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE K IZVAJANJU ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH ZA LETO 2012 V POVEZAVIZ OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM