19.04.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 19. 4. 2012 - Vlada RS je na svoji 11. redni seji med drugim določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici.


 

 

Cilj zakona je pravno ustrezno urediti

področje izdajanja hipotekarne in komunalne obveznice tako, da bo izdajanje

omenjenih obveznic v Sloveniji dejansko zaživelo. V zakonu uvedene spremembe ne

povečujejo tveganj imetnikom hipotekarnih in komunalnih obveznic, ki pomenita

vrednostni papir zelo visoke kreditne kakovosti.  

Poglavitne

rešitve predloga zakona:

- jamstvo za kredit z obveznostjo osebe javnega

prava mora biti nepreklicno in neomejeno ter mora zagotavljati izplačilo

takoj oziroma najkasneje v desetih delovnih dneh po neizpolnitvi

obveznosti;

- črta se določba o zgornji meji nadomestila za

predčasno poplačilo kredita, pri čemer vpis  terjatev iz naslova hipotekarnega

kredita v kritni register ne vpliva na pravico kreditojemalca do

predčasnega poplačila hipotekarnega kredita, ki je zakonsko urejena v

drugih predpisih;

- spremenjena je določba glede pravice do pobota

s strani dolžnika, pri čemer lahko dolžnik ali porok uveljavljata pobot

izdajateljeve terjatve samo z določenimi terjatvami.

Temeljno načelo predlaganega zakona je

načelo varnosti hipotekarne obveznice oziroma varnosti imetnikov hipotekarnih

in komunalnih obveznic, ki se zagotavlja z:

- načelom ločenosti kritnega premoženja od

preostalega premoženja, ki omogoča jasen pregled nad pokritostjo obveznic

s kritnim premoženjem in možnost njegove ločitve od drugega premoženja ob

stečaju izdajatelja ali drugega kreditodajalca, od katerega je izdajalec

odkupil hipotekarne kredite;

- načelom, po katerem kritno premoženje dodatno

nadzoruje skrbnik, neodvisen od izdajatelja in

- načelom omejitve izdajanja tovrstnih obveznic

na banke, ki izpolnjujejo posebne dodatne pogoje, in sicer zanje veljajo

visoki standardi varnega poslovanja in obvladovanja tveganj in bančnega

nadzora, ki izhajajo iz zahtev Zakona o bančništvu.< ODBOR ZA SOCIALO OBRAVNAVAL PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU ŠOLSTVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE