07.06.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 7. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 17. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o prenehanju Javne agencije za javno naročanje, Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–2016 »Partnerstvo za trajnostni razvoj turizma 2012–2016«,Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave RS za javna plačila, Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora za OP RčŒV ter Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora za OP RR in OP ROPI.


 

 

Strategija razvoja

slovenskega turizma 2012–2016 »Partnerstvo za trajnostni razvoj turizma

2012–2016« 

Strategijo

razvoja slovenskega turizma 2012-2016 predstavlja usklajen dokument vseh

deležnikov turističnih interesov v državi: javnega, zasebnega in civilnega

sektorja ter poudarja trajnostni

koncept razvoja turizma na vseh področjih in ravneh.  

Ministrstvo

za gospodarski razvoj in tehnologijo je v skladu s 5. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma

(Uradni list RS, št. 2/04) zadolženo za pripravo predloga strategije

slovenskega turizma za obdobje petih let. V ta namen je Ministrstvo za

gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo Strategijo razvoja slovenskega

turizma 2012-2016 s podnaslovom »Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega

turizma«. Cilj, ki ga je pri pripravi strategije zasledovalo Ministrstvo za

gospodarski razvoj in tehnologijo, je oblikovanje učinkovitega razvojnega

modela slovenskega turizma, ki bo na najbolj optimalen način valoriziral vse

ključne prednosti in priložnosti slovenskega turizma.  

V

strategiji opredeljena vizijarazvoja

slovenskega turizma se glasi:v letu 2016 bo turizem v Sloveniji v celoti temeljil

na trajnostnem razvoju inbo kot zelo uspešna gospodarska panoga nacionalne ekonomije ključno

prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu. Slovenija bo razvita turistična destinacija s

sodobno, raznoliko in visoko kakovostno turistično ponudbo, temelječo na

inovativnih in kakovostnih integralnih turističnih proizvodih ter storitvah z

visoko dodano vrednostjo in ciljem zadovoljstva turistov. Z atraktivnimi in

raznolikimi turističnimi proizvodi bo postala zaželena destinacija tudi za

turiste z oddaljenih trgov.

Cilj

razvoja slovenskega turizma v obdobju od 2012 do 2016 je povečati obseg

turistične dejavnosti (turistični promet: prihodki in dobiček iz naslova

opravljanja gostinske in turistične dejavnosti, število turistov, število

prenočitev):

število

prenočitev: 2 % (letna stopnja rasti),

število

turistov: 4 % (letna stopnja rasti),

priliv

iz naslova izvoza potovanj: 6 %-8 % (letna stopnja rasti).

Za dosego

splošnega cilja je potrebno:

· uspešno uveljaviti načela trajnostnega razvoja

turizma,

· zagotoviti ugodno poslovno okolje,

· doseči višjo kakovost in vzpostaviti pogoje, ki

bodo vodili v višjo konkurenčnost slovenskega turizma,

· načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje ter promocijo Slovenije

kot atraktivne turistične destinacije.

Strategija v grobem zajema tri razvojna področja,

naloga nacionalne turistične strategije pa je ravno doseganje sinergije med

vsemi:

· dvig

konkurenčnosti,

· ugodno poslovno

okolje,

· učinkovito in

inovativno trženje.

Več si lahko preberete TU.


< UVELJAVITEV UKREPOV NA PODROČJU PLAČ, POVRAČIL IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC