21.06.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 21. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 19. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o pravilih cestnega prometa, novelo Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja ter mnenje k predlogu sprememb Zakona o kmetijskih zemljišč skupine poslank in poslancev.


 

 

Mnenje k

predlogu sprememb Zakona o kmetijskih zemljišč  

Predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih

(ZKZ-D), ki ga je Državnemu zboru RS v

obravnavo in sprejem 30. 5. 2012 predložila skupina

poslank in poslancev, bi

bilo potrebno po oceni Vlade v okviru procedure v državnem zboru z amandmaji

primerno dopolniti.

Med razlogi za sprejem predloga zakona je navedeno, da ima uvedba

odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča negativne

posledice na področju investicij, saj naj bi odškodnina zavirala investitorje,

da prvič gradijo na nepozidanih zemljiščih, čeprav je pozidava na teh

zemljiščih opredeljena in omogočena z veljavnimi občinskimi ali državnimi

prostorskimi akti. Po mnenju poslancev negativne posledice uvedbe odškodnin

nekajkrat presegajo morebitne koristi na področju kmetijske zemljiške politike.

Varovanje kmetijskih zemljišč je pomembna naloga države, saj jo k temu

zavezuje že Ustava RS s tem, ko določa, da zakon uredi posebno varstvo

kmetijskih zemljišč. Institut odškodnine, ki je bil uveden z novelo Zakona o

kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/2011, ZKZ-C), je temeljni

instrument za varovanje kmetijskih zemljišč. Odškodnina je na eni strani

namenjena racionalnemu in premišljenemu umeščanju prostorskih ureditev v prostor,

tako na občinski kot državni ravni, po drugi strani pa tudi pridobitvi sredstev

za usposobitev novih zemljišč za kmetijsko pridelavo zaradi pozidave kmetijskih

zemljišč. Cilj odškodnine torej ni zaviranje ali celo preprečevanje investicij,

pač pa usmerjanje gradenj na manj kvalitetna zemljišča. Sistem višine

odškodnine je namreč določen progresivno glede na boniteto oziroma proizvodno

sposobnost zemljišč. Zbrana sredstva iz naslova odškodnin, ki so namenski

prihodek države, bodo namenjena ukrepom kmetijske zemljiške politike, ki imajo

za cilj ohranjanje oziroma povečevanje obsega kmetijskih zemljišč.

Varovanje najboljših kmetijskih zemljišč pred trajnim spreminjanjem

namembnosti in izboljšanje proizvodnega potenciala zemljišč je tudi eden

temeljnih ciljev, zapisanih v Resoluciji o strateških usmeritvah v kmetijstvu

in živilstvu (Uradni list RS, št. 25/2011), ki jo je sprejel državni zbor.

Resolucija je predvidela tudi mehanizme za dosego omenjenega cilja, med drugim

tudi odškodnino ob spremembi namembnosti kmetijskih zemljišč.

Vlada se strinja, da bi bilo treba odpraviti določene pomanjkljivosti

sedanje ureditve, ki se nanašajo na odmero odškodnine in so bile do sedaj

zaznane v praksi. Pomanjkljivost sedanje ureditve je predvsem v tem, da se

odškodnina odmeri od celotne zemljiške parcele, če je vsaj del te parcele po

dejanski rabi kmetijsko zemljišče. Prav tako bi bilo primerno, glede na sedanje

gospodarske razmere, dodatno preučiti predpisano višino odškodnine. Vlada se

strinja, da se odpravlja odškodnina za spremembo namembnosti zemljišč, ki v

naravi predstavljajo manjši potencial za kmetijsko pridelavo.

Več si lahko preberete TU.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 18. IN 22. JUNIJEM 2012